20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHTİYATİ HACİZ KALDIRMA TALEBİ RED KARARI

Borçlu/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu/vekilinin vekilinin “Yukarıda esas numarası verilen sayın müdürlüğünüz dosyasında müvekkil borçlu firma …… …Asliye Ticaret Mahkemesi ….E kararı gereği KONKORDATO GEÇİCİ MÜHLET süresi içinde olduğundan Dosyanızda bulunan hacizlerin ve YAPI KREDİ BANKASI A.Ş de bulunan hesaplardaki hacizlerin İVEDİLİKLE kaldırılması ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 265 . Maddesi ” Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.
(Ek ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.
Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.
İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.
(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.; Değişik:2/3/2005-5311/17 md.) İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz. ” şeklinde düzenlendiğinden,
Müdürlüğümüzde açılan takibin henüz kesinleşmediği, konulan hacizlerin ihtiyati haciz olduğu,
……. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/359 D.İş ve 2021/361 karar ve 09/08/2021 tarihinde verilen ihtiyati haciz kararı gereği ihtiyati haciz yapıldığı, dolayısı ile müdürlüğümüzce verilen bir haciz kararı bulunmadığı,
İhtiyati haczi kaldırma yetkisinin 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 265 . Maddesi uyarınca Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde olduğundan,
Kaldı ki esas takibe geçilse bile İhtiyati haczi kaldırma yetkisinin 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 266 . Maddesi “Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.” şeklinde düzenlendiğinden,
Müdürlüğümüzün ihtiyati haczi kaldırma yetkisi olmadığından
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.