24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Borçluya ödeme emri tebligatı yapılmasından önceki dönemde, ihtiyati hacizler sebebi ile yapılan ödemelerden tahsil harcı

12. Hukuk Dairesi         2015/29803 E.  ,  2016/8786 K.

“…alacaklı tarafından, ….Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 2015/6 D.İş Sayılı 11.02.2015 tarihli ihtiyati haciz kararının 17.02.2015 tarihinde infazının istendiği, 19.02.2015 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe başlandığı, ihtiyati hacizler dolayısı ile takip dosyasında 07.04.2015 tarihinde tahsilat sağlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin borçluya 10.04.2015 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, borçluya ödeme emri tebligatı yapılmasından önceki dönemde, ihtiyati hacizler sebebi ile yapılan ödemelerden tahsil harcı alınması, az yukarıda değinilen yasa ve mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır….”

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte; alacaklının, borçluya ödeme emrinin tebliğinden önce ve ihtiyati hacizler sebebi ile yapılan ödemeler dolayısı ile icrai haciz yapılmış gibi %9,10 orandan tahsil harcı alındığını, oysa ödemelerin cebri icra tehdidi altında değil ihtiyati haciz kararı üzerine yapıldığını, 492 Sayılı Kanunda ihtiyati haciz aşamasında harç alınacağını düzenleyen bir hüküm olmadığını, ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmediği dönemde yapılan ödemeler sebebi ile tahsil harcı alınamayacağını ileri sürerek icra müdürlüğünün şikayet konusu kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.
İcra takiplerinde takip çıkışı üzerinden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarifenin B/I- 3. fıkrasına ve takip safhalarına göre tahsil harcı alınır ancak bu tahsil harcının doğabilmesi için takibin o safhasının yerine getirilmesi gerekir. (Ödeme veya icra emrinin tebliği, haciz işleminin yapılması veya satış işleminin kesinleşmesi gibi) Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılması fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve icra takibinden vazgeçme halinde tahsil harcı almak mümkün değildir. (HİGM 20.02.1989 T. 8385 sayılı genelgesi) 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre tahsil harcı alacağının doğması için ödeme veya icra emrinin tebliği gereklidir
Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmaz. 492 Sayılı harçlar kanuna ekli I sayılı tarifenin icra iflas harçları B bölümünün I-3 maddesindeki tahsil harcının ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemler nedeniyle alınacağı öngörülmüştür. (12. HD 10.03.2003 T 1505 – 4760 Sayılı ilamı)
Somut olayda; alacaklı tarafından, ….Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 2015/6 D.İş Sayılı 11.02.2015 tarihli ihtiyati haciz kararının 17.02.2015 tarihinde infazının istendiği, 19.02.2015 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe başlandığı, ihtiyati hacizler dolayısı ile takip dosyasında 07.04.2015 tarihinde tahsilat sağlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin borçluya 10.04.2015 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, borçluya ödeme emri tebligatı yapılmasından önceki dönemde, ihtiyati hacizler sebebi ile yapılan ödemelerden tahsil harcı alınması, az yukarıda değinilen yasa ve mevzuat hükümlerine açıkça aykırıdır.
O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine yönelik hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.