18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEŞVİK KAPSAMINDAKİ MALLAR

T.C.
ADALET BAKANLIGI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı :82084579/8852/45160
Konu : Yatının Teşvik Belgesi Kapsamındaki
Malların Haczi

Yatının teşvik belgesine istinaden devlet desteği ile alınan menkul malların haczedilmesi
halinde mahcuz hakkında herhangi bir kamu alacağının bulunup bulunmadığı hususu ile
bunların mükellefinin satıştan önce Gümrükler Genel Müdürlüğünden ve ilgili kurumlardan
sorulması, alınacak cevaba göre ihale bedelinden öncelikli ödenmesi gereken vergiler ile ihale
alıcısının tabi olacağı vergilere artırma ilanında ve şartnamede yer verilmesi,