5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİBE KONU İLAMIN ORTADAN KALMASI İLE HACİZLER KALKAR

12. Hukuk Dairesi         2018/6824 E.  ,  2019/6684 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun İcra mahkemesine başvurusunda, icra takibine konu ilamın feragat nedeniyle ortadan kalktığını ve icra dosyasındaki hacizlerin kaldırılması talebiyle icra müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu, ancak icra müdürlüğü tarafından gerekli harçların yatırılmaması gerekçesiyle bu taleplerinin reddedilmesi nedeniyle icra müdürlüğünün ret kararının kaldırılması talebinde bulunmuş, mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Alacaklı tarafından … 1. İş Mahkemesinin 2012/557e-2014/568k sayılı ilamına dayalı olarak yapılan takipte borçlu tarafından icra mahkemesine başvurularak; icraya konu ilamın Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2015/9729E- 2015/6293K sayılı ilamı ile bozulduğunu, sonrasında … 1. İş Mahkemesi 2015/483E-2015/626K sayılı ilamında tarafların anlaştıklarını belirterek davacı vekilinin yetkisi kapsamında davadan feragat ettiği ve davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş olduğu anlaşılmıştır.
İcra müdürlüğüne borçlunun başvuruda bulunarak icra takibine konu ilamın artık ortadan kalkması nedeniyle bu ilama dayalı takibin neticesinde konulan hacizlerin de kaldırılması talebinde bulunulmuş, ancak icra müdürlüğü bu talebi dosyada temyiz aşamasında nakit teminat yatırılarak mehil talep edilmiş olması nedeniyle dosyada nakit olduğunu, takip miktarı üzerinden tahsil ve cezaevi harcı yatırıldığında hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Mahkemece, dayanak ilamın gerekçesinde tarafların haricen anlaştıklarını ve feragat ettiklerini beyan ettiklerini, buna göre dosya borcunun haricen tahsil edildiğini ve 492 sayılı Harçlar Kanunu na göre yapılan ödeme üzerinden harç alınması gerektiği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
İcra takibine konu ilam feragat nedeniyle ortadan kaldırıldığından artık bu ilama dayalı takibin de konusuz kalması söz konusu olur. Konusuz kalan icra takibindeki tüm hacizlerin de kaldırılması gerekir. Mahkemece icra müdürlüğü kararının kaldırılması gerekirken yazılı gerekçeyle şikayetin reddi kararı verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.