25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Takip bir belgeye dayanıyor ise, onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu

12. Hukuk Dairesi         2016/28106 E.  ,  2018/1180 K. (HGK 03.05.2001 T. 2001/12-428 E. 2001/426 K.)

“…İİK’nun 58/3. maddesinde; ”Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir” hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan İİK’nun 61/1. maddesinin 2. cümlesi gereğince de; takip bir belgeye dayanıyor ise, onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır (HGK 03.05.2001 T. 2001/12-428 E. 2001/426 K.)….”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlunun, ödeme emrinin tebliği üzerine 7 günlük yasal sürede icra mahkemesine başvurusunda; takip dayanağı belgelerin takip dosyasına ibraz edilmediğini,ödeme emri ile birlikte kendisine gönderilmediğini ileri sürerek ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece, takip dosyasına, alacağın dayanağı olan belge örneği ibraz edilmediği gibi, ödeme emri tebligatı ekinde de borçluya tebliğ edilmediğinden, dolayısıyla İİK’nun 61/1. maddesindeki yasal şartlara uyulmadığından şikayetin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 58/3. maddesinde; ”Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir” hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan İİK’nun 61/1. maddesinin 2. cümlesi gereğince de; takip bir belgeye dayanıyor ise, onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır (HGK 03.05.2001 T. 2001/12-428 E. 2001/426 K.).
Somut olayda, 26.04.2016 tarihli takip talebi ve ödeme emrinde borcun sebebi “…taraflar arasında akdedilen alt kiracılık ilişkisinden kaynaklanan kira ve ortak gider borcu” olarak gösterilmiş olup, alacağın belgeye dayanmadığı,icra dosyasına da takibe konu alacağa ilişkin herhangi bir belge ibraz edilmediği, dolayısıyla borçluya tebliğ edilen ödeme emri ekinde gönderilecek bir belgenin bulunmadığı görülmektedir.
O halde, mahkemece, şikayetin yukarıda yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.