20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Takip devam ederken taraflardan birinin ölmesi

12. Hukuk Dairesi         2021/10375 E.  ,  2021/10651 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlu tarafından taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurulduğu, ilk derece mahkemesince; şikayetin kabulü ile ihalenin feshine hükmedildiği, ihale alıcısı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun kabulüne ilk derece mahkemesinin kaldırılmasına ve ihalenin feshi talebinin reddine karar verildiği görülmektedir.
Dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi halinde, TMK’nun 28/1. maddesi uyarınca ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur ise de mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu durumda ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının davayı mecburi dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir. 
Taraf teşkili dava şartı olup, davanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.
Somut olayda, ihalenin feshi isteminde bulunan şikayetçi borçlu …’ün istinaf yargılaması aşamasında, 30/08/2021 tarihinde vefat ettiği, bölge adliye mahkemesince borçlunun mirasçıları davaya dahil edilmeden, ölü kişi hakkında hüküm kurulduğu görülmektedir.
O halde, bölge adliye mahkemesince borçlunun mirasçıları davaya dahil edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra istinaf nedenleri ve kamu düzenine ilişkin hususlar değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmaksızın ve ölü kişi hakkında yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddesi uyarınca Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’nin 06/09/2021 tarihli, 2021/1036 E. – 2021/1133 K. sayılı kararının BOZULMASINA, bozma nedenine göre temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25/11/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.