24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Takip talebinde Faiz oranı belirtilmemiş ise

12. Hukuk Dairesi         2010/21652 E.  ,  2011/2497 K.

açıkça hüküm kesinleşinceye kadar kira bedeli ödeneceği ve ortak evin davalıya tahsis edileceğine karar verildiğinden, mahkemece ilamın kesinleşme tarihi araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir. İlamda kira bedeli ile ilgili olarak faiz oranı belirtilmemiştir. Bu durumda ilamda belirtilen 01.02.2008 tarihinde itibaren her ay doğacak kira bedeline 3095 Sayılı Yasaya uygun olarak yasal faiz hesaplanması ve takip sonrası işleyecek yıllık faiz oranının %9 olarak düzeltilmesi gerekirken

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir 7. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 23/06/2010
NUMARASI : 2010/731-2010/793

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Karşıyaka 2.Aile Mahkemesi’nin 24.12.2008 tarih, 2007/1129 Esas – 2008/1255 Karar sayılı ilamı ile tarafların boşanmalarına, hükmün 6.maddesinde; “Davacının geliri bulunduğundan yoksulluk nafakası talebinin reddine, 09.04.2008 tarihli celsedeki kira bedeli olarak 01.02.2008 tarihinde başlamak üzere aylık 450.00.YTL.’nin hüküm kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödemelerin mahsubuna, hüküm kesinleşinceye kadar ortak evin davalı ve ortak çocuğa tahsisine” karar verildiği görülmektedir.
Dayanak ilamda; açıkça hüküm kesinleşinceye kadar kira bedeli ödeneceği ve ortak evin davalıya tahsis edileceğine karar verildiğinden, mahkemece ilamın kesinleşme tarihi araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir. İlamda kira bedeli ile ilgili olarak faiz oranı belirtilmemiştir. Bu durumda ilamda belirtilen 01.02.2008 tarihinde itibaren her ay doğacak kira bedeline 3095 Sayılı Yasaya uygun olarak yasal faiz hesaplanması ve takip sonrası işleyecek yıllık faiz oranının %9 olarak düzeltilmesi gerekirken borçlunun buna yönelik şikayetinin de reddi doğru görülmemiştir.  
SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 03/03/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.