13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiye devam edilemez

12. Hukuk Dairesi         2015/21790 E.  ,  2015/30722 K.


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan takipte, borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda,… İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 14.11.2014 tarihinde teminat karşılığında takibin durdurulmasına karar verildiğini ve teminatın 24.12.2014 tarihinde yatırıldığını, takibin durmasından sonraki maaş haczinin kaldırılmasına yönelik talebin icra müdürlüğünce reddedildiğini belirterek haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulü ile müdürlük kararının kaldırılmasına ve tedbir kararının müdürlükçe uygulanmasına karar verilmiştir.
Somut olayda, alacaklı tarafından 26.11.2014 tarihinde maaş haczinin talep edildiği, takibin tedbiren durdurulması için mahkemece belirlenen teminatın 24.12.2014 tarihinde yatırıldığı, borçlu tarafından, icra müdürlüğüne başvurularak 02.01.2015 tarihli maaş haczinin kaldırılması için borçlunun çalıştığı işyerine haciz fek müzekkeresi yazılmasının talep edildiği, icra müdürlüğünce, tedbir kararıyla takip olduğu yerde duracağından haczin kaldırılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Maaş haczi işleminden farklı olarak, maaştan yapılan kesintiler muhafaza işlemi niteliğindedir. Takibin durmasına yönelik tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiye devam edilemez. Maaş haczine ilişkin kesintilerin durdurulması gerekir.
O halde mahkemece, maaş üzerindeki haciz işlemi devam etmekle birlikte muhafaza işlemi niteliğindeki maaş kesintilerinin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.