20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TELLALİYE HARCI

  1. Hukuk Dairesi 2011/21434 E. , 2012/8100 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Küçükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 06/04/2011
NUMARASI : 2011/303-2011/417

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Tellaliye harcı, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 67. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne suretle olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsul satışı tellallık harcına tabidir. Aynı yasanın 68. maddesinde ise, “tellallik harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişilerin ödemekle mükellef olduklarını” hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda ihalenin feshedilmesi halinde, tellaliye harcının iade edileceği konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.
Somut olayda, ihale sırasında tellaliye hizmeti verilmiş ve bu hizmetinin gereği olarak da tellaliye harcı alınmıştır. İhalenin feshedilmiş olması bu hizmetin yapılmadığı sonucunu doğurmayacağından yapılan hizmet karşılığı olarak tellaliye harcının ödenmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. İhalenin feshi halinde iadesi gerekmeyen harcın, tahsili için ihalenin kesinleşmesine de gerek bulunmadığı izahtan varestedir.
Açıklanan nedenlerle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken ihalenin kesinleşmesinden önce istenemeyeceğinden bahisle tellaliye harcının iptaline dair karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15/03/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.