13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Terekeye 3 ay 3 gün Takip Yapılamaz.

12. Hukuk Dairesi         2016/3176 E.  ,  2016/17522 K.

İİK’nun 53/1. maddesinde; “Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri kalır” hükmü bulunmaktadır.

Terekenin defterinin tutularak tespiti sonucunda mirasçılar mirasın reddi veya kabulü konusunda karar verebileceklerinden TMK’nun 625. maddesi gereğince resmi defter tutulması devam ettiği sürece mirasbırakanın borçları için icra takibi yapılamayacağı düzenlenmiştir. Bu husus mirasçı borçlular tarafından İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayet konusu yapılabilir.
İİK’nun 53. maddesine göre terekenin borçlarından dolayı 3 ay 3 gün boyunca takip yapılamaz.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına, HUMK’nun 438. ve İİK’nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi:
2-Alacaklı tarafından kefil Luoman Jawal Wali hakkında ölümünden sonra bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü takip başlatılmış, daha sonra murisin ölümü nedeniyle mirasçıları aleyhine ödeme emri gönderilerek takibe devam edilmiş, mirasçı borçlular murisin tereke tespiti davasının devam ettğini bu nedenle takibin iptalini talep etmişler, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
İİK’nun 53/1. maddesinde; “Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri kalır” hükmü bulunmaktadır.
Yine TMK’nun 625. maddesinde; “Resmî defter tutulması devam ettiği sürece mirasbırakanın borçları için icra takibi yapılamaz. Bu süre içinde zamanaşımı işlemez. Acele hâller dışında, davalara devam edilemiyeceği gibi, yeni dava da açılamaz” şeklinde düzenleme mevcuttur. Terekenin defterinin tutularak tespiti sonucunda mirasçılar mirasın reddi veya kabulü konusunda karar verebileceklerinden TMK’nun 625. maddesi gereğince resmi defter tutulması devam ettiği sürece mirasbırakanın borçları için icra takibi yapılamayacağı düzenlenmiştir. Bu husus mirasçı borçlular tarafından İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayet konusu yapılabilir.
İİK’nun 53. maddesine göre terekenin borçlarından dolayı 3 ay 3 gün boyunca takip yapılamaz. Somut olayda borçlu… 24.12.2014 tarihinde vefat etmiş, takip ise 29.12.2014 tarihinde başlamıştır. Yasal süreler beklenmeksizin takibe başlanmıştır.
Borçlu mirasçılar tarafından açılmış resmi defter tutulmasına ilişkin davaların mevcut olduğu anlaşılmakla yasal süreler beklenmeksizin takip yapılmasının doğru olmadığı, bu nedenle mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.