24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEDBİR KARARININ İHTİYATİ HACZE ETKİSİ

12. Hukuk Dairesi         2018/1698 E.  ,  2018/7810 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun “İhtiyati haczin, İİK.’nun 289. maddesinde öngörülen takip yasağından sayılmayacağına ilişkin” 16.02.2000 gün ve 2000/12-49 esas 2000/94 karar sayılı; yine “ihtiyati haczin, Türk Ticaret Kanunu’nun 662.maddesinde zamanaşımını kesen sebepler arasında sayılan takip talebi niteliğinin bulunmadığına ilişkin” 22.06.1968 gün ve 1967/805 esas, 1968/475 karar sayılı ilamlarında da açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle, ihtiyati tedbir kararındatedbirinihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması/yapılmaması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 17.09.2015 tarih ve 2015/8877-21663 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklının talebi ile icra müdürlüğünce borçlu şirket aleyhine ihtiyati haciz kararının infazı kapsamında 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesi üzerine; borçlu şirketin, banka hesaplarına İİK’nun 89/1. maddesi gereği haciz ihbarnamesi gönderilmesi işleminin, haklarındaki iflas erteleme davasında verilen tedbir kararı gereği kaldırılması isteminin, icra müdürlüğünce reddi üzerine, anılan ret kararının iptali için icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; şikayetin kabulü ile 21.05.2014 tarihli icra müdürlük işleminin iptaline karar verildiği alacaklının temyizi üzerine, Dairemizce onandığı anlaşılmıştır.
… 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/188 D. İş esas, 2016/188 karar sayılı ve 16.08.2013 tarihli ihtiyati haciz kararının icra dosyasına sunularak infazının istenmesi üzerine icra müdürlüğünce Garanti Bankası’nın… Şubesine 22.08.2013 tarihli 89/1 ihtiyati haciz içerikli haciz ihbarnamesi gönderildiği, bankanın cevaben hesaba haciz konulduğunu bildirdiği, alacaklının şikayetçi-borçlu şirket aleyhine ihtiyati haciz infazını talep ettiği icra takibi başlatmadığı anlaşılmıştır.
İflâsın ertelenmesi davasına bakan … 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/273 E. sayılı iflasın ertelenmesi davasında, mahkemesince, 30/11/2012 tarihinde “iflasın ertelenmesine ilişkin esas hakkında davada karar verilinceye kadar İİK’nun 206. mad.nin 1. sırasında yazılı alacaklar için yapılan takipler ile rehinli takipler dışında davacı şirketler aleyhine 6183 SK göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiçbir icra takibi yapılmamasına, evvelce yapılan takiplerin bulunduğu aşamada ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına ve 6183 sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiç bir icra takibi yapılmamasına karar verildiği ……” 12.03.2013 tarihli karar ile davacı şirketlerin TTK’nun 377 ve İİK’nun 179 ila 179/b maddeleri uyarınca iflasının 12.03.2013 günü saat 15.00 den itibariyle 1 yıl süreyle ayrı ayrı ERTELENMESİNE, İİK’nun 179/B maddesi uyarınca daha önce verilne ihtiyati tedbir kararının DEVAMINA, karar verildiği görülmektedir.
İhtiyati haciz, bir icra takip işlemi olmayıp, asıl icra takip işlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, koruyucu nitelikte bir kurum ve bizzat icra takip işlemine dönüşmeye elverişli, yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce ya da başlatılan icra takibi veya açılan dava sırasında uygulanan bir nevi tedbir işlemidir. İhtiyati haczin icra takip işlemi olmadığı hususu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun “İhtiyati haczin, İİK.’nun 289. maddesinde öngörülen takip yasağından sayılmayacağına ilişkin” 16.02.2000 gün ve 2000/12-49 esas 2000/94 karar sayılı; yine “ihtiyati haczin, Türk Ticaret Kanunu’nun 662.maddesinde zamanaşımını kesen sebepler arasında sayılan takip talebi niteliğinin bulunmadığına ilişkin” 22.06.1968 gün ve 1967/805 esas, 1968/475 karar sayılı ilamlarında da açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle, ihtiyati tedbir kararındatedbirinihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması/yapılmaması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.
Somut olayda, ihtiyati tedbir kararındaihtiyati haciz yapılmasına engel bir hüküm bulunmadığına göre, geçerliliğini sürdüren ihtiyati haciz kararına dayalı olarak hacizler konulmasında ve dolayısı ile 3. kişilere haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
Bu durumda mahkemece, şikayetçi-borçlu şirketin şikayetinin reddi gerektiğinden, mahkemenin kararının bozulması gerekirken, Dairemizce maddi hataya dayalı olarak onanması doğru olmadığı gibi, bu durum taraflar yönünden usulü müktesep hak teşkil etmeyeceğinden maddi hataya dayalı onama kararına ilişkin karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 17.09.2015 tarih ve 2015/8877 E. 2015/21663 K. sayılı onama ilamının KALDIRILMASINA, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.