13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÜRÜN HACZİ HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ SÜRESİ

12. Hukuk Dairesi         2015/17494 E.  ,  2015/29186 K.borçlunun haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu ürün haczi, 14.08.2014 tarihli haciz tutanağı ile borçlunun huzurunda yapılmış olup, borçlu hacizden haberdardır. Bu durumda şikayetin İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 14.08.2014 tarihinden itibaren yasal 7 günlük süre içinde yapılması gerekirken, borçlu tarafından anılan süre geçirildikten sonra 19.11.2014 tarihinde icra mahkemesine başvurulduğu görülmektedir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun, adına kayıtlı … ilçesindeki tarla vasfındaki paylı taşınmaz üzerinde ürün haczi yapıldığını, haciz işleminin yapılabilmesi için paydaşların her birinin paylarının belirlenmiş olması ve ortaklığın giderilmiş olması gerektiğini ileri sürerek haczin kaldırılması için şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, haczedilmezlik iddiasının İcra ve İflas Kanunu’nda sınırlı olarak belirtilen hallere girmediği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
Haczedilmezlik şikayeti, İİK.nun 16/1.maddesi uyarınca 7 günlük süreye tâbidir. Bu süre öğrenme tarihinden başlar.
Somut olayda, borçlunun haczedilmezlik şikayetinde bulunduğu ürün haczi, 14.08.2014 tarihli haciz tutanağı ile borçlunun huzurunda yapılmış olup, borçlu hacizden haberdardır. Bu durumda şikayetin İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 14.08.2014 tarihinden itibaren yasal 7 günlük süre içinde yapılması gerekirken, borçlu tarafından anılan süre geçirildikten sonra 19.11.2014 tarihinde icra mahkemesine başvurulduğu görülmektedir.
O halde, mahkemece şikayetin süre aşımından reddi gerekirken, işin esası incelenerek şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru olan kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.’nun 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.