13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Menfi tespit davasında borcu karşılar kesin teminat mektubu icra takibini durdurur, hacizler kalkar

Borçlu/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlu/vekilinin vekilinin “Dosyanızda takip konusu alacağa ilişkin menfi tespit talepli dava açılmıştır. …….. 1.Tüketici Mahkemesi 2021/411 E. Sayılı dosya ile devam eden davada müdürlüğünüz dosyasına yatan tüm paraların alacaklıya verilmemesi yönünden ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmiştir. Karar örneği ektedir.
………. 1.Tüketici Mahkemesi 2021/411 E. Sayılı dosyasına alacağın %15’i oranında teminat mektubu sunulmuştur.
15/07/2021 tarihli “Müdürlüğümüze ibraz edilen teminat mektubunun içeriğinde “….temyiz ve yürütmenin durdurulması ….” yazdığı böyle bir durumun olmaması nedeniyle usulüne uygun şekilde hiçbir şart olmadan müdürlüğümüzce ilk yazılı talep üzerine ödeneceğini taahhüt eden kesin ve süresiz bir teminat mektubu ibrazı halinde taleplerin yeniden değerlendirilmesine karar verildi.” kararınız uyarınca yeniden teminat mektubu alınmıştır. Güncel dosya hesabını karşılayacak oranda Ziraat Bankası 26/07/2021 tarih 2173KRTM21000130 no.lu teminat mektubunu da dosyanıza sunuyoruz.
İİK 85.maddesi uyarınca borçlunun mal ve haklarından alacaklının ana ,faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi hacizlerin devam etmesinde alacaklının hukuki yararı kalmayacağı açıktır. Bu nedenle müvekkilin malvarlığı üzerindeki tüm hacizlerin kaldırılmasına ( adına kayıtlı araç hakkındaki haciz ve yakalamanın kaldırılmasını, yine müvekkilin gayrimenkulleri üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını, banka hesaplarındaki haciz ve blokelerin kaldırılmasını vs.) karar verilmesi “
Şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 85/1 . Maddesi “Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur” şeklinde düzenlendiğinden,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2019/4216 Esas, 2019/4752 Karar Sayılı kararlarında “…borçlu tarafından İİK’nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde, alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak icra müdürlüğüne talep anına kadar fer’ileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunu nakit olarak yatırması ya da tamamını karşılayan ve her an paraya çevrilebilir muteber, kesin banka teminat mektubunu vermesi halinde alacaklı tarafından takibe devam edilemez.
Öte yandan İİK.nun 85. maddesi uyarınca borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya borcunun tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi, hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından kaldırılmaları gerekir…” şeklinde karar verildiğinden,
Borçlu ………………..tarafından Dosya borcunun tamamını karşılar nitelikte her an paraya çevrilebilir kesin ve süresiz teminat mektubu sunulduğu anlaşılmakla;
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2019/4216 Esas, 2019/4752 Karar Sayılı,Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/31340 Esas Sayılı, 2018/4251 Karar sayılı kararları ve bir çok yüksek yargı içtihatları gereği,
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 85/1 . Maddesi gereği,
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 85/6 . Maddesi “Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.” şeklinde düzenlendiğinden, dosya borcunun tamamı teminat mektubu ile dosyaya depo edildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Sadece ……………… ile sınırlı olarak haciz kaldırma Talebinin kabulüne,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.