20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Alacaklının İİK.’nun 106. ve 110. maddesi gereği haciz kaldırma talebi hakkında karar

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin ” Yukarıda esas numarası yazılı dosyadaki borçlu üzerine kayıtlı taşınmazın haczi İİK 106. ve 110. Maddelerine göre süresi nedeniyle düşmüştür. Taşınmaz üzerindeki haciz şerhlerinin kaldırılmasını vekaleten arz ve talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Alacaklı tarafın ancak takibi ilerletici taleplerde bulunabileceği,
Borçlu tarafın lehine talepte bulunması haricen tahsile karine teşkil edeceğinden,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2020/7534 E. , 2021/2515 K.492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde; ”Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır ” düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda; borçlunun adına kayıtlı taşınmazlardanig sadece ikisi üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, icraguncesi Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, haczin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak harç ödenmesi zorunlu olup, icra müdürlüğünce harç alınmasına yönelik işlemde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır. (Dairemizin 2020/5775 Esas, 2021/408 Karar, 2016/17731 Esas, 2017/9947 Karar nolu, 2016/22006 Esas, 2017/13731 Karar nolu, 2019/8322 Esas, 2020/5001 Karar nolu kararı)…ig” şeklinde karar verildiğinden,

Halihazırda haricen tahsil harcının yatırılmadığı anlaşıldı.
492 Sayılı harçlar kanunun 27. Maddesinin 2. Ve 3. Maddesi ” Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.
Harç peşin veya süresinde ödenmemiş iseig, müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.” şeklinde düzenlenmekle;
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-İş bu karar tarihinden itibaren .-TL harcın 15 gün içinde ödenmemesi halinde harç tahsil müzekkeresi yazılmasına,
2-Müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra talep halinde yerine getirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi. icraguncesi.com