13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

LİMİT İPOTEĞİNDE 150/C KALDIRILMASINDA HARÇ MATRAHI

12. Hukuk Dairesi         2016/17644 E.  ,  2016/23808 K.

TMK’nun 851. ve 881. maddelerinde ifadesini bulan muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceği ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmıştır. Bu durumda, alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabileceğinden, tahsil harcının da limit miktarı üzerinden alınması gerekir.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı ….. A.Ş. tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte alacaklı, borçlu adına kayıtlı …… İli, ……. ilçesi, …… Mahallesi, 184 Ada, … Parsel ve aynı yer 184 Ada … Parsel sayılı taşınmazların, alacaklıya alacağa mahsuben ihale edildiğini, ihalelerin kesinleşmesi üzerine ihale bedelleri toplamı üzerinden hesaplanan tahsil harcının icra dairesine yatırıldığını, takibe konu taşınmazlardan tapunun … İli, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, 8448 Ada, … Parsel’inde …. kişi ……. adına kayıtlı olan yönünden ise 150/c şerhinin kaldırılmasını talep ettiğini, bu talep üzerine, alacaklı bankadan taşınmazın kıymet takdir raporunda belirlenen değeri yada ipotek limiti üzerinden tahsil harcı alınması gerekirken, istemin haricen tahsile karine olduğu gerekçesiyle harcın, takibe konu toplam alacak miktarından satışı yapılan iki taşınmazın satış bedellerinin toplam tutarı düşülerek kalan bakiye alacak üzerinden alınmasının usulsüz olduğunu ileri sürerek icra müdürlüğü işleminin iptali için icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurmuş, mahkemece şikayetin reddine karar verilmiştir.
492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre; harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak devletin aldığı paradır. Harç tahsil edilebilmesi için açık bir yasal düzenleme bulunması zorunludur. Buna göre ancak, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (…) sayılı tarifenin B/I- …. fıkrasında belirtilen hallerde ve takip safhalarına göre tahsil harcı alınabilir.
Somut olayda, 150/c şerhinin kaldırılması talebinde bulunulan … İli, ……. İlçesi, …….. Mahallesi, 8448 Ada, … Parsel numaralı taşınmazın ipotek akit tablosunun incelenmesinde, ipoteğin limit ipoteği olarak kurulduğu görülmüştür. TMK’nun 851. ve 881. maddelerinde ifadesini bulan muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceği ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmıştır. Bu durumda, alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabileceğinden, tahsil harcının da limit miktarı üzerinden alınması gerekir.
O halde, mahkemece şikayetin kabulü ile şikayete konu taşınmaz yönünden limit miktarı üzerinden tahsil harcının alınmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin reddine hükmedilmesi isabetsizdir.


SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren … gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, ……..2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.