26 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK’nun 361. maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince “borçludan” tahsil edilmiş bir para mevcut olmalıdır

….. İİK’nun 361. maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra dairesince “borçludan” tahsil edilmiş bir para mevcut olmalıdır.

Somut olayda; iade isteminde bulunan icra takibinin borçlusu olmayıp, borçlu hakkında ki başka bir takip dosyası alacaklısı olduğundan, İİK 361. maddesine dayalı olarak iade talebinde bulunamaz. Başka takip dosyası alacaklısı tarafından yanlışlıkla ödendiği iddia edilen bu paranın iadesi yargılamayı gerektirdiğinden, ancak adı geçen tarafından açılacak bir istirdat ya da sebepsiz zenginleşme nedenine dayalı alacak davasında ileri sürülebilir…..

12. Hukuk Dairesi         2018/11424 E.  ,  2018/7748 K.