20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK’ nun 120. maddesi uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunması şarttır

…icra müdürlüğünce takip alacaklısına İİK’ nun 120. maddesi uyarınca yetki verilebilmesi için, hacze iştirak eden bütün alacaklıların muvafakatının bulunması şarttır…

12. Hukuk Dairesi         2018/7220 E.  ,  2019/7006 K.