18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İpotek alacaklısının, önce ipotek bedelinin altında satışa muvafakat etmediği halde, satış günü ipotek bedelinin altında satışa muvafakat etmesi ihaleye fesat karıştırmadır

12. Hukuk Dairesi         2016/23609 E.  ,  2017/1653 K.

İpotek alacaklısı 3. kişi banka, satıştan önce ipotek bedelinin altında satışa muvafakat etmediği halde satıştan sonra ipotek bedelinin altında satışa muvafakat ederek, satışa  iştirak edecek muhtemel alıcıların ihaleye katılmamalarına sebebiyet vermiş olup, bu durum talep ve talibi azaltıcı nitelikte olduğundan bunun fesat sebebi olarak kabulü gerekir.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptığı başvuruda, taşınmazda ipoteği bulunan 3. kişi bankanın satıştan önce 107.825,78 TL’nin altında bir bedelde satışa muvafakat etmemesine rağmen satışın bu bedelin altında yapıldığını ve sair fesih iddialarını ileri sürerek ihalenin feshini istediği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda; ihalenin feshini isteyen borçluya ait olan tapunun … ili … ilçesi… Mahallesi…i … Ada … Parsel’inde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın ihale edildiği, ihaleye konu olan taşınmaz üzerinde 3. kişi…Bankası lehine tesis edilmiş 24.4.2008 tarihli 1. derece 120.000,00 TL bedelli ipotek olduğu, taşınmazın 04.03.2016 tarihinde yapılan 1. satış gününden önce 3. kişi bankanın takip dosyasına sunduğu 03.03.2016 tarihli dilekçesi ile, taşınmazın 107.825,78 TL’nin altında bir bedele satılmasına muvafakat etmediklerini bildirdiği, taşınmazın 04.03.2016 tarihli birinci artırma günü 54.050,00 TL’ye …’ya ihale edildiği, ipotek alacaklısı bankanın 04.3.2016 tarihli dilekçesi ile bu tarih itibariyle borçlunun toplam 150.722,00 TL borcu olduğunu, ancak taşınmazın 54.050,00 TL üzerinden yapılan satışına muvafakat ettiklerini bildirdiği anlaşılmıştır. İpotek alacaklısı 3. kişi banka, satıştan önce ipotek bedelinin altında satışa muvafakat etmediği halde satıştan sonra ipotek bedelinin altında satışa muvafakat ederek, satışa  iştirak edecek muhtemel alıcıların ihaleye katılmamalarına sebebiyet vermiş olup, bu durum talep ve talibi azaltıcı nitelikte olduğundan bunun fesat sebebi olarak kabulü gerekir.
Öte yandan; İİK’nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış olup, aynı Kanun’un 129/1. maddesinde; 1. satışta satış bedelinin, muhammen kıymetin %50’si ile rüçhanlı alacakları, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması zorunlu kılınmıştır. Bu durumda satış bedelinin, tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekte, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir.
Satış dosyasının incelenmesinde; toplam beş taşınmazın satışa çıkarıldığı ancak dört taşınmaza ilişkin satışın düşürülmesine karar verildiği, tüm taşınmazlar için 4.507,48 TL gazete ilânı, 600,00 TL kıymet takdiri ve 90,00 TL tebligat gideri için olmak üzere toplam 5.197,48 TL masraf yapıldığı anlaşılmış olup, oranlama suretiyle yapılan hesaplama sonucu şikayete konu taşınmaza düşen masraf tutarının 2.562,13 TL olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, şikayete konu taşınmazın 54.050,00 TL olan satış bedelinin, 105.000,00 TL muhammen bedelinin yarısı olan 52.500,00 TL’ye 2.562,13 TL olan masraf tutarının da eklenmesi ile oluşan 55.062,13 TL’yi karşılamadığı görülmüş olup, İİK’nun 129/1. maddesi gereğince bu husus re’sen gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.
halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle şikayet kabul edilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.