20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde haciz safhası olmadığından meskeniyet iddiasında bulunulamaz

…Öte yandan, İİK’nin 82/1-12. maddesinde yer alan borçlunun haline uygun meskeninin haczedilemeyeceğine ilişkin şikayet haciz yoluyla yapılan takipler hakkında uygulanır. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde haciz safhası olmadığından bir diğer anlatımla taşınmaz ipotekli olup haciz yapılmadığından haczedilmezlik şikayetinde bulunma olanağı da yoktur…

12. Hukuk Dairesi         2017/9026 E.  ,  2018/11808 K.