5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ZİRAAT BANKASI-VAZGEÇME HARCI

12. Hukuk Dairesi         2015/16077 E.  ,  2015/28213 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklı bankanın, 19/03/2015 tarihinde asıl alacak taleplerinin 212.569,77 TL sinden vazgeçtiklerini harç alınmaksızın işlemlerin yapılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce talebin reddedilmesi üzerine icra mahkemesinden müdürlük işleminin iptalini istediği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
4603 Sayılı Yasa ile, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi (bankalar), çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılanmaya tâbi tutulmuştur.5230 Sayılı Yasanın 11.maddesinde “4603 Sayılı Kanuna tâbi bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 2, 23 ve 29.maddeleriyle 2548 Sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1.maddesi hükmü uygulanmaz. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bankaların mahkeme ilamını alması ve tebliğe çıkarması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı aranmaz” hükmü yer almaktadır.Görüldüğü üzere, sözü geçen yasa maddesinde öngörülen muafiyet, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun tahsil harcına ilişkin 28. maddesini kapsamaz ise de; 492 sayılı Yasa’nın 23. maddesinde düzenlenen vazgeçme harcını içerdiği açıktır.O halde, mahkemece, şikayetin kabulü gerekirken, reddine karar verilmesi isabetsizdir.SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,16.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.