23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

PAZARLIK USULÜ İLE CANLI HAYVAN SATIŞI

Yukarıda tazılı esas sayılı dosyamızdan 24/06/2022 Tari-hinde ayrıntıları haciz tutanağında belirtildiği üzere büyük baş hayvan haczedilmiştir.
Haczedilen büyükbaş hayvanlar üzerinde 3. Şahıs ………… istihkak iddiasında bulunmuş, 2004 Sayılı icra ve İflas Kanunun 99. Maddesi uyarınca haciz işlemi yapılmış ve istihkak iddia eden 3. Şahıs …………..’na yediemin ola-rak bırakılmıştır.
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 99. Maddesi uyarınca alacaklı taraf : ………… 3. İcra Hukuk Mahkemesinde …………… dosya no ile istihkak davası açmış ve dava devam etmektedir.
Ancak istihkak iddiası sahibi 24/06/2022 tarihinde verdiği dilekçe ile yedieminlikten istifa etmiştir.
Bunun üzerine müdürlüğümüz 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 95. Maddesi uyarınca masrafları peşin yatırılması hususun da belirtilerek mahcuz hayvanların muhafaza altına alınara yeni yediemine teslimine karar verilmiş verilen karar uyarınca yeni yediemene bilirkişi marifeti ile teslimi sağlanmıştır.
Yeni yediemin 25/08/2022 tarihinde verdiği dilekçede ekinde fatura sunarak 45.555,50.- TL üç aylık bakım ve yem ücreti talep ettiği, hali hazırda bu ücrete yediemin ücreti dahil olmadığı anlaşıldı.
24/06/2022 tarihli haciz tutanağında bilirkişi marifeti ile takdir edilen kıymet toplamı 208.000,00.-TL olduğu 3 aylık masraf olarak da 45.555,50.-TL yapıldığı göz önüne alındığın-da( bu masrafı doğrular nitelikte dosyada bilirkişi raporu olduğu görülmekle), daha istihkak davasının sonuçlanmasını beklemek hem borçlunun hem alacaklının zararına olacağı açık olmakla,
Bu hali ile İcra Müdürünün 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 85. Maddesi uyarınca alacaklı ve borçlunun menfeatini mümkün olduğunca gözetmesi gerektiğinden,
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 113/2. Maddesi ” İcra memuru kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir” şeklinde düzenlendiğinden,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2017/8-2495 Esas, 2018/759 Karar Sayılı kararlarında “…İİKnun 113. maddesinde düzenlenen vaktinden evvel satış yetkisi, yasayla icra müdürüne tanınmış bir yetki olup, niteliği gereği muhafazası güç veya imkansız olan, bozulabilir ve ekonomik değeri azalan yahut kaybolan mahcuzların henüz satış aşamasına gelinmemiş olsa da satışı bu maddeyle mümkündür…” şeklinde karar verildiğinden,
Yukarıda da belirtildiği üzere muhafaza masraflarının masraflı olması, istihkak davasının devam etmesi ve ne zaman sonuçlanacağı belli olmaması , mahçuz malların canlı olması ölüm ve hastalık riski de göz önüne alındığında,
Dosyada bulunan mahcuz malların durumu hem 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 113/2. Maddesi ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2017/8-2495 Esas, 2018/759 Karar Sayılı kararlarını karşılar nitelikte olduğu,
Ayrıca …….. 3. İcra Hukuk Mahkemesinde 2022/349 Esas sayılı dosyasından acele satışa engel olmadığı bildirildiğinden,
Aşağıdaki gibi karar verilmesi gerktiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar ;
Bilirkişinin raporu gereği pazarlık usulü ile yerinde satış yapılmasına,
8 Adet büyük baş hayvanın Satışın haciz tutanağı, bilirkişi raporu ve canlı hayvan olması, muhafaza ve bakım masraflarının fazla olması nedeni ile 05/09/2022 tarihinde saat : 11:00 ile 12:00 arasında pazarlık usulü ile yapılmasına,
Satış ilanın ………… Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Ticaret Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığı’na tebliğine, ilan edilmemesinin satışa engel olmamasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.