13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HİSSELİ ARACIN YAKALANMASI VE SATIŞI

SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/417
KARAR NO : 2019/521

Yukarıdaki esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının incelenmesi için istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya içeriğindeki tüm bilgi ve belgeler okunup, tetkik edilip heyetçe yapılan müzakerede, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 355. maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık bulunup bulunmadığı incelenerek aynı kanunun 353. maddesi gereğince duruşma yapılmaksızın yapılan inceleme sonunda gereği görüşülüp düşünüldü:
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Bolu . İcra Müdürlüğünün 2011/** esas sayılı dosyasında 14 DV * plakalı araç için yakalama talep edildiğini ancak söz konusu aracın hisseli olduğunu, hangi hissenin kime ait olduğunun araç kaydından anlaşılamadığı gerekçesiyle yakalama talebinin reddedildiğini, yasaya aykırı olarak verilen işbu kararın iptalini talep etmiştir. DOSYADA TOPLANAN DELİLLER: Bolu . İcra Müdürlüğünün 2011/ esas sayılı dosyası.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ:
Mahkemece; her ne kadar borçlu aleyhine başlatılan icra takibinde 14 DV * plaka sayılı araç üzerinde borçlunun hissesi haczedilmiş ise de; aracın henüz hissedarlar adına tescilinin yapılmadığının Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yazısından anlaşıldığı, hissedarlar adına henüz tescil işlemi yapılmadığından yakalama kararanın yerine getirilemeyeceği, getirilmesi ihtimalinde ise borçlu olmayan hissedarlar açısından mağduriyet yaşanacağı ve ayrıca İİK’nın 121.maddesi uyarınca ortaklığın giderilmesi ihtimalinin her zaman bulunduğu göz önünde bulundurularak, Bolu .İcra Müdürlüğünün 20/11/2018 tarihli kararı yerinde görülmekle şikayetin reddine karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davacı vekili, kararın hukuka aykırı olduğunu, aracın kıymet takdirinin yapılması için fiilen ele geçmesi gerektiğini, bu nedenle araç için yakalama kararı çıkarılarak tatbik edilmesi gerektiğini belirterek ilk derece mahkeme kararının kaldırılmasını istemiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve HUKUKİ SEBEPLER:
İİK’nın 121/1. maddesinde; taksim edilmemiş bir miras veya iştirak (elbirliği) halinde tasarruf olunan bir malın hissesinin satılması gerektiğinde, icra müdürünün satışın ne şekilde yapılacağını icra mahkemesinden sorması gerektiği düzenlenmiştir.
Somut olayda, alacaklının, borçlu hakkında yaptığı takip kesinleşmiş olup, borçlunun murisi D. Çeltek adına kayıtlı bulunan 14 DV *** plakalı aracın yakalanması halinde icra müdürlüğünce borçlunun iştirak halindeki hissesinin doğrudan satışı imkanı bulunmamakta olup, takipte borçlu bulunmayan mirasçıların mülkiyet hakkının kısıtlanması sonucunu doğurması bakımından yakalama çıkartılması usul ve yasaya uygun değildir. Alacaklının İİK’nın 121. maddesine göre iştirak halinde mülkiyete konu araç satışı için, icra mahkemesinden yetki belgesi alıp, yetki belgesine dayanılarak hisseli malın satış şeklinin mahkemeden sorulması, bu karara göre satışın yapılması gerekir.