13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İhale edilen malın idare ve muhafaza masrafları alıcıya aittir

  1. Hukuk Dairesi 2014/14929 E. , 2014/17234 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Denizli 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 21/10/2013
NUMARASI : 2013/404-2013/690

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi.. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Türk Medeni Kanunu’nun 705. maddesine göre taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescille olur. Ancak bunun istisnalarından biri cebri icra yolu ile satışlarda ihale anında mülkiyetin alıcıya geçmesi halidir. İİK’nun 131. maddesinin ilk cümlesinde “Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere taşınmaz, icra dairesi tarafından idare olunur” düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda ihale 12.4.2012 tarihinde yapılmış, satış bedeli aynı gün ödenmiş, ancak borçlunun ihalenin feshi davası açtığı anlaşılmıştır.
İİK’nun 134/1. maddesi uyarınca ihale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra müdürlüğünce kararlaştırılır. Bu süre zarfında yapılan masrafları ödeme yükümlülüğü alıcıya aittir.
Somut olayda ihale alıcısının talebi üzerine icra müdürlüğünce, yapılacak masrafların ihale bedelinden alınmasına karar verilmiş olup, yukarıda anılan ilkeler uyarınca bu karar usul ve yasaya aykırı olduğundan bu yöne ilişkin şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün anılan kararının iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
Öte yandan alacaklı vekilinin, Denizli 7. İcra Müdürlüğü’nün 2010/807 esas sayılı dosyasının infazen işlemden kaldırılmasına ilişkin 28.5.2013 tarihli kararının iptaline yönelik istemi hakkında olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.