24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Temyiz Edilen Kararlar Kesinleşmeden Satışa Gidilemez

  1. Hukuk Dairesi 2021/8250 E. , 2021/8943 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi borçlunun, sair fesih iddialarının yanı sıra, meskeniyet nedeniyle taşınmazdaki haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine şikayette bulunulduğunu, şikayetin reddine karar verilmesi üzerine istinaf yoluna başvurulduğunu, dosya istinaf incelemesi aşamasında olduğundan satış yapılamayacağını ileri sürerek 25 Parsel’de kayıtlı 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesi’nce, şikayetin reddi ile borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği, şikayetçi borçlu tarafından bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 364/3. maddesi uyarınca, temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Buna göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. Bu husus mahkemece de re’sen dikkate alınmalıdır.
Somut olayda, satışın yapıldığı ilamlı icra takibinde borçlu olan taşınmaz malikinin meskeniyet nedeniyle haczin kaldırılmasını talep ettiği icra mahkemesi dosyasında, … Anadolu 7. İcra Hukuk Mahkemesi’nin, 14.02.2019 tarih ve 2018/581 E. – 2019/166 K. sayılı kararı ile meskeniyet şikayetinin esastan reddedildiği, şikayetçi tarafın karara karşı 14.02.2019 tarihinde istinaf yoluna başvurduğu, … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 10.6.2020 tarih ve 2019/1904 E. – 2020/1070 K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddedildiği, söz konusu kararın şikayetçi borçlu tarafından 03.07.2020 tarihinde temyiz edildiği, kararın Dairemizin 22.02.2021 tarih ve 2020/6714 E. – 2021/1853 K. sayılı kararı ile onandığı, işbu şikayete konu ihalenin ise 24.07.2020 tarihinde yapıldığı görülmektedir. Buna göre; 03.07.2020 tarihinde yapılan temyiz başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK’nun 364/3. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, şikayetçi borçlu yönünden taşınmazın satışı mümkün değildir.
Bu nedenle, İlk Derece Mahkemesi’nce, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken İlk Derece Mahkemesi’nce verilen şikayetin reddine ilişkin karara yönelik istinaf başvurusunun Bölge Adliye Mahkemesi’nce esastan reddedilmesi isabetsiz olmakla, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Istanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nin 11.6.2021 tarih ve 2021/1080 E. – 2021/1599 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının (KALDIRILMASINA), … Anadolu 9. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 01.10.2020 tarih ve 2020/292 E. – 2020/400 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 14/10/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.