20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ALACAĞA MAHSUBEN İHALEDE TAHSİL HARCININ DOĞUMU

12. Hukuk Dairesi         2014/28560 E.  ,  2014/25665 K.

  • İCRA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI
  • TAHSİL HARCININ NE ZAMAN DOĞACAĞI
  • TAHSİL HARCININ NE ZAMAN TAHSİL EDİLECEĞİ
  • HACİZLİ MALIN ALACAĞA MAHSUBEN ALACAKLIYA İHALE EDİLMESİ HALİNDE TAHSİL HARCI
  • HARÇLAR KANUNU (492) Madde 28

“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı bankanın, ihale tarihinde yürürlükte olan oran üzerinden tahsil harcı alınması gerektiğini ileri sürerek, icra müdürlüğünün %11,38 üzerinden tahsil harcı alınmasına ilişkin işleminin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
492 Sayılı Harçlar Kanununun “Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı” başlıklı 28/1.maddesinin (b) bendine göre; icra takiplerinde tahsil harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenir.
Yine aynı bentte, harç alacağının icranın yerine getirilmesiyle doğacağı hükme bağlanmıştır.
Maddeden de anlaşılacağı üzere, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında, yatırılan paradan tahsil edilir.
Somut olayda, ipotekli taşınmaz, alacağa mahsuben alacaklıya ihale edilmiş olup, bir ödeme yapılmadığından tahsil harcı alacağı, kesinleşmesi şartıyla ihale tarihinde doğacaktır. Dolayısıyla ihale tarihindeki tarife üzerinden tahsil harcının hesaplanması gerekir.
O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.>>Sonraki>>