18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BORÇLUNUN 89/1 HACİZ İHBARNAMESİ NEDENİYLE 3. KİŞİ SIFATIYLA YAPTIĞI ÖDEME NEDENİ MAHSUP İLE BAŞKA İCRA DOSYASINDAKİ BORCUNDAN KURTULUR İSE TAHSİL HARCI

12. Hukuk Dairesi         2016/7488 E.  ,  2016/25933 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı, icra mahkemesine başvurusunda; takip borçlusu … … Ltd. Şti.’nce borcun, şikayetçi tarafından başlatılan … 23. İcra Müdürlüğü’nün 2013/12422 ve 2013/12423 Esas sayılı takip dosyalarına ödenmediğini, ancak adı geçen borçlunun, şikayetçinin borçlu olduğu … 4. İcra Müdürlüğü’nün 2015/3628 Esas sayılı takip dosyasına İİK’nun 89/1. maddesi gereğince gönderilen haciz ihbarnamesi nedeniyle 3. kişi sıfatıyla ödeme yaptığını ve bu ödemenin, borçlu olduğu … 23. İcra Müdürlüğü’nün 2013/12422 ve 2013/12423 Esas sayılı takip dosyalarındaki borcundan mahsubu talebiyle adı geçen takip dosyalarına yaptığı başvuru sonucu, icra müdürlüğünün 09.6.2015 tarihli kararı ile, öncelikle tahsil harcının alınmasına, tekrar talep halinde dosya hesabının yapılmasına karar verilmesi yönündeki işleminin, bu takip dosyalarında yapılmış tahsilat olmaması nedeniyle hatalı olduğunu ileri sürerek, anılan müdürlük işleminin iptalini talep etmiş, mahkemece, borçlu tarafından şikayete konu icra dosyalarına yapılmış bir ödeme olmadığından, sadece tahsil harcı alınarak borçlunun talebi yönünde yapılan işlemin yerinde olmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Somut olayda; alacaklı tarafından borçlu hakkında … 23. İcra Müdürlüğü’nün 2013/12422 ve 2013/12423 Esas sayılı takip dosyalarında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takiplerinde, borçlu … … Ltd. Şti. yönünden takibin kesinleştiği ve borcun adı geçen tarafından ödenmediği, ancak borçlu şirkete, alacaklı … Ltd. Şti.’nin borçlu olduğu … 4. İcra Müdürlüğü’nün 2015/3628 Esas sayılı takip dosyasından gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi gereğince, borçlu tarafından, 3. kişi sıfatıyla bu takip dosyasına 420.000,00 TL para yatırıldığı, bu hususun ilgili dosyadan 18.5.2015 tarihli müzekkere ile şikayete konu takip dosyalarına bildirildiği, borçlunun, şikayete konu … 23. İcra Müdürlüğü’nün 2013/12422 ve 2013/12423 Esas sayılı takip dosyalarına yaptığı taleple, 89/1 haciz ihbarnamesi nedeniyle yaptığı ödemenin, işbu takip dosyalarından mahsubu ile yapılacak dosya hesabı sonucunda borcun kalmaması halinde, dosyanın kapatılmasına ilişkin talebi hakkında, icra müdürlüğünce 09.6.2015 tarihinde, öncelikle tahsil harcının alınmasına, tekrar talep halinde dosya hesabının yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Buna göre, borçlunun, şikayetçi alacaklının, alacaklı olduğu takip dosyaları nedeniyle gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi gereğince, alacaklının borçlu olduğu takip dosyasında yaptığı ödeme ile, yapılan ödeme tutarı kadar, alacaklıya karşı sorumluluğunun sona erdiğinin kabulü gerekir.
Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesinde; “İcra takiplerinde tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar” hükmü yer almaktadır.
O halde, borçlunun … 4. İcra Müdürlüğü’nün 2015/3628 Esas sayılı takip dosyasına, 89/1 haciz ihbarnamesi nedeniyle 3. kişi sıfatıyla yaptığı ödeme kadar şikayete konu … 23. İcra Müdürlüğü’nün 2013/12422 ve 2013/12423 Esas sayılı takip dosyalarındaki borçtan kurtulacağı nazara alınarak, yapılan ödemenin, bu dosyalardan mahsubu için de tahsil harcı alınması gerekeceğinden, mahkemece, borçlunun … 4. İcra Müdürlüğü’nün 2015/3628 Esas sayılı takip dosyasına yaptığı ödemelere rağmen … 23. İcra Müdürlüğü’nün 2013/12422 ve 2013/12423 Esas sayılı takip dosyalarında yapılmış bir ödeme olmadığına yönelik gerekçesi yerinde olmayıp, alacaklının icra müdürlüğünün tahsil harcı alınması işlemine yönelik şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.