20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Borçlunun mal, hak veya alacağının sorgulanması yükümlülüğü ve yetkisi icra dairesinde değil

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2020/7776 KARAR NO : 2021/3177

T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2020/824 KARAR NO : 2020/827

“…..28/07/2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 7251sayılı yasanın 48 maddesi ile İİK’nun 8/a maddesinin 6 fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “… veya sorgulanmasını talep edebilir” ibaresinin madde metninden çıkarıldığı, yine aynı yasanın 49. maddesi ile de İİK’nun 78. maddesinin değiştirildiği, bahse konu bu düzenlemeler nedeniyle borçlunun mal, hak veya alacağının sorgulanması yükümlülüğü ve yetkisi icra dairesinde olmadığından alacaklı tarafça haczedilecek mal, hak veya alacağa ilişkin bilgi de verilmediğinden icra müdürlüğünün 08/09/2020 tarihli işlemi yerinde görüldüğünden şikayetin reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı yön tespit edilmediği….”