18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

GECİKMİŞ İTİRAZ

Borçlunun dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlunun dilekçesinde,
Tebligatın usulsüz olduğundan bahisle itiraz süresi geçtikten sonra gecikmiş itirazda bulunarak takibi durdurulmasını talep ettiği anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra ve İflas Yasasının Gecikmiş itiraz: Madde 65 /3. Fıkrası “İtiraz üzerine icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. İcra mahkemesi, tetkikatını evrak üzerinde yapar. ” şeklinde düzenlenmekle,
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2021/12-412 E. Ve 2023/271 Karar Sayılı kararlarında “…Gecikmiş itiraz ise ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal süresi içinde ödeme emrine itirazlarını, kusura dayanmaksızın iradesi dışında bir engel sebebiyle sunamayan borçluya icra takiplerinde paraya çevirme işlemi bitinceye kadar, iflas takiplerinde iflasa karar verilinceye kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içinde ilgili mahkemeye başvurup itirazda bulunma imkanı veren, 2004 sayılı Kanun’da hükme bağlanan bir takip hukuku kurumudur (L. Şanal Görgün, Levent Börü, Mehmet Kodakoğlu, İcra ve İflâs Hukuku, Ankara, Üçüncü Bası, 2022, s.85)….” şeklinde karar verildiğinden,
Gecikmiş itirazı icra mahkemesinin inceleme ve yargılama yetkisi olduğundan, müdürlüğümüzün gecikmiş itirazı değerlendirme yetkisi olmadığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İlgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği masrafların ödenmesi halinde iş bu kararın talepte bulanana tebliğe çıkarılmasına,
İş Bu kararı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

Ali TAT-icraguncesi.com