4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Ödeme emrine itiraz tarihi ?

12. Hukuk Dairesi         2019/9096 E.  ,  2020/5738 K.

ödeme emrine itiraz dilekçesinin, icra memuruna havale ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gerekir. Ödeme emrine itiraz tarihi, itiraz dilekçesindeki tarih olmayıp, bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir (HGK. 13.5.2009 tarih ve 2009/12-185 E.-2009/182 K.). İcra müdürlüğünce, itiraz dilekçesi tarihinin, önceki bir tarih olarak bildirilmesine itibar edilemez.
Somut olayda, ödeme emri tebliğinden itibaren yedi günlük yasal süre geçirildikten sonra 27.10.2017 tarihinde UYAP sistemine kaydedildiğinden ve icra müdürlüğünce itiraz dilekçesi ayrıca tutanağa bağlanmadığından itirazın yasal süre içinde yapılmadığı anlaşılmakla

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; … 14. İcra Müdürlüğünün 2017/30869 Esas sayılı takip dosyasıyla başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde ödeme emrine itirazını sehven … Anadolu 14.İcra Müdürlüğüne yaptığını beyan ederek süresinde ödeme emrine itiraz ettiği için dosyada konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği mahkemece; şikayetin kabulüne ve hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği, kararın alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 04.04.2019 tarih ve 2018/1836 E- 2019/680 K sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmektedir.
Genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde İİK’nun 62. maddesi hükmüne göre; borçlunun itirazını ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi günlük süre içerisinde icra dairesine bildirmesi halinde İİK’nun 66. maddesi uyarınca icra müdürü takibi durdurur.
İİK’nun 8. ve İcra İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 22/2. maddesi gereğince ise; “İcra ve iflas daireleri, yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları, ilgililer ve icra müdürü veya muavini veya katibi tarafından imzalanır.”
Buna göre; ödeme emrine itiraz dilekçesinin, icra memuruna havale ettirilip icra tutanağına yazdırılmış olması gerekir. Ödeme emrine itiraz tarihi, itiraz dilekçesindeki tarih olmayıp, bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği tarihtir (HGK. 13.5.2009 tarih ve 2009/12-185 E.-2009/182 K.). İcra müdürlüğünce, itiraz dilekçesi tarihinin, önceki bir tarih olarak bildirilmesine itibar edilemez.
Somut olayda, ödeme emri tebliğinden itibaren yedi günlük yasal süre geçirildikten sonra 27.10.2017 tarihinde UYAP sistemine kaydedildiğinden ve icra müdürlüğünce itiraz dilekçesi ayrıca tutanağa bağlanmadığından itirazın yasal süre içinde yapılmadığı anlaşılmakla
, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 04.04.2019 tarih ve 2018/1836 E- 2019/680 K sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA ve … 17. İcra Hukuk Mahkemesi 16/03/2018tarih ve 2017/791 E.- 2018/256 K. Sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine 26/06/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.