20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

NOTER ARAÇ SATIŞI HACİZ KALDIRMA TALEBİ RED KARARI İSTİHKAK PROSEDÜRÜ

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/8838 Esas, 2015/18356Karar Sayılı kararlarında “…üçüncü kişiye ait borç sebebiyle haczedilen 20 NN 087 plakalı aracı 2001 yılında noter satış sözleşmesi ile satın aldığını ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetçinin haczi öğrenme tarihi 2008 yılı olmasına rağmen İİK’nun16/1. maddesindeki yasal 7 günlük süreden sonra yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Şikayetçi 3.kişinin iddiası, istihkak davası niteliğinde olup, uyuşmazlığın istihkak prosedürü içinde çözümlenmesi gerekir….”

3.Şahıs/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
3.Şahıs/vekilinin ” talebinde plakasını belirttiği aracı noter satış sözleşmesi ile satın aldığını ileri sürerek haczin kaldırılması ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 99. Maddesi “Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra tutanaklarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir.
İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükütları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar. ” şeklinde düzenlendiğinden,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/8838 Esas, 2015/18356Karar Sayılı kararlarında “…üçüncü kişiye ait borç sebebiyle haczedilen 20 NN 087 plakalı aracı 2001 yılında noter satış sözleşmesi ile satın aldığını ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetçinin haczi öğrenme tarihi 2008 yılı olmasına rağmen İİK’nun16/1. maddesindeki yasal 7 günlük süreden sonra yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Şikayetçi 3.kişinin iddiası, istihkak davası niteliğinde olup, uyuşmazlığın istihkak prosedürü içinde çözümlenmesi gerekir….”
şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Haciz kaldırma talebinin reddine,
Talep halinde alacaklı ve borçluya İİK.’nun 96. Maddesi gereği istihkak varakası tebliğine,
İstihkak iddiasına itiraz olursa İİK.’nun 97. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesine dosyanın kül halinde tevddine,
Talepte bulunan tarafından İİK.2nun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde ve talep halinde 2. Ve 3. Sıradaki taleplerin yerine getirilmesine,
Yapılacak iş ve işlemlerin HMK2nun 26. Maddesi gereği talepte bulunan takip ve talebine bırakılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.