24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

GEMİ SATIŞI TALEP SÜRESİ

12. Hukuk Dairesi         2015/26319 E.  ,  2016/12421 K.

İİK’nun 153/a maddesinde ise: “Taşınır rehninin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bir gemi üzerindeki hapis hakkı ile gemi alacağının verdiği rehin hakkının paraya çevrilmesinde de uygulanır” hükmü ile aynı maddenin 3. fıkrasının 1. bendinde; “150/e maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için 3 aydır” düzenlemesinin yer aldığı görülmektedir.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçinin icra mahkemesine yaptığı başvuruda, sair itirazlarının yanı sıra, gemilere ilişkin taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan ilamsız takipte, satış isteme süresinin ödeme emrinin tebliğinden itibaren 3 ay olduğunu, alacaklı tarafından 3 aylık sürede satış talep edilmediğinden takibin düştüğünü, alacaklı tarafın yaptığı işlemlerin yok hükmünde olduğunu ileri sürerek istemlerini reddeden icra müdürlüğü kararının kaldırılması ile takibin iptalini talep ettiği, mahkemece davanın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK’nun 150/e maddesinde; “Alacaklı, taşınır rehninin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren 6 ay içinde, taşınmaz rehninin satışını da aynı tarihten itibaren 1 yıl içinde isteyebilir. Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmezse takip düşer” hükmü yer almaktadır.
İİK’nun 153/a maddesinde ise: “Taşınır rehninin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bir gemi üzerindeki hapis hakkı ile gemi alacağının verdiği rehin hakkının paraya çevrilmesinde de uygulanır” hükmü ile aynı maddenin 3. fıkrasının 1. bendinde; “150/e maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için 3 aydır” düzenlemesinin yer aldığı görülmektedir.
Somut olayda; alacaklı tarafından borçluya izafeten acentesi hakkında… adlı gemi ile ilgili kanuni rehin hakkına dayalı olarak 21.04.2014 tarihinde taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibi başlatıldığı, ödeme emrinin borçluya izafeten … tarihinde tebliğ edildiği, borçlu şirket tarafından 05.08.2014 tarihinde ödeme emri tebliğinin usulsüzlüğü sebebiyle takibe itiraz edildiği, akabinde şirket yetkilisinin 24/09/2014 tarihinde davadan feragat etmesi sebebiyle mahkemece 25/09/2014 tarihinde feragat nedeniyle davanın reddine karar verildiği, alacaklı tarafından 09/09/2014 tarihinde ….adlı geminin satışının istendiği, satış avansı olarak belirlenen 5.000 TL’nin 11/09/2014 tarihinde yatırıldığı, geminin satışa esas olmak üzere kıymet takdirinin yapılması için 26/05/2014 tarihinde icra mahkemesine başvurulduğu, 10/07/2014 tarihinde karar verildiği görülmüştür.
O halde mahkemece, İİK’nun 153/a-3-1. maddesinde öngörülen 3 aylık yasal süre içerisinde satış talebinde bulunulmadığı gözetilerek şikayetin kabulü ile takibin düştüğüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.