20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra kefaletinin geçerli olup olmadığı genel mahkeme de incelenir.

12. Hukuk Dairesi         2013/29701 E.  ,  2013/37864 K.

kefilliğinin geçersiz olduğu yönündeki şikayeti, kefalet akdinin geçerli olup olmadığına ilişkin olup, icra mahkemesince incelenemez. Bu hususun incelenmesi genel mahkemede yargılamayı gerektirdiğinden

MAHKEMESİ : İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15/10/2012
NUMARASI : 2012/1198-2012/1004

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Asıl borçlular hakkında yapılan takipte, şikayetçi icra kefili olup, icra mahkemesine başvurusunda   icra kefalet işlemlerinin geçersiz olduğunu iddia ederek kefilliğinin iptaline karar verilmesini istemiştir
İİK’nun 38.maddesi gereğince icra dairesindeki, kefaletler ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir ve  icra mahkemesinde geçersizliği ileri sürülemez. Üçüncü kişilerin icra dairesi önünde takip borçlusunun borcuna kısmen veya tamamen kefil olması, diğer bir ifade ile borçlunun borcunun ödenmesini kısmen veya tamamen üstlenmesi halinde icra kefaleti doğar. Kefaletin geçerli olabilmesi için, kefilin beyanının icra tutanağına geçirilmesi ve tutanağın altının imzalanması gerekir (İİK.m.8). Ayrıca, kefilin kefil olduğu miktarın belirli olması (borcun tamamı veya kefalet kısmi ise kısmen kefil olunan miktar) ve kefaletin herhangi bir koşula bağlı olmaması gerekir. Maddede de açıkça belirtildiği gibi buradaki kefalet müteselsil kefalettir. Asıl borçlu hakkındaki takip kesinleşmeden alınan icra kefaleti de geçerli olup, asıl borçlu hakkında takip iptal edilmediği sürece kefaletin geçerliliği devam eder.
Şikayetçinin icra kefilliğinin geçersiz olduğu yönündeki şikayeti, kefalet akdinin geçerli olup olmadığına ilişkin olup, icra mahkemesince incelenemez. Bu hususun incelenmesi genel mahkemede yargılamayı gerektirdiğinden mahkemece şikayetin bu sebeple reddine karar verilmesi gerekirken süreden red kararı verilmiş olması isabetsiz ise de; sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ  : Şikayetçinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.’nun 366. ve HUMK.’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 24.30 TL onama harcı alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.