13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış bedelinin, muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihale fesh edilmez

12. Hukuk Dairesi         2020/833 E.  ,  2020/1565 K.

Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre; satış bedelinin, muhammen bedelin üzerinde olması halinde zarar unsuru oluşmayacağından, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Bu durumda şikayetçinin ihalenin feshini istemekte hukuki yararı yoktur.

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi hissedar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi hissedarın icra mahkemesine başvurusunda; sair iddiaları ile birlikte satış ilanı ve kıymet takdiri raporunun usulüne uygun tebliğ edilmediğini ve kıymet takdirine itirazlarını ileri sürdüğü, mahkemece satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmediği gerekçesi ile ihalenin feshine karar verildiği, anılan kararın, davalıların temyiz yasa yoluna başvurması üzerine Dairemizin 23/01/2019 tarihli ve 2018/12005 E. – 2019/842 K. sayılı ilamı ile kıymet takdirine ilişkin itirazların uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, taşınmazın değerinin belirlendiği keşif tarihi esas alınmak suretiyle tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedelin altında olması halinde ise zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekçesi ile bozulduğu, mahkemece bozma ilamına uyularak aldırılan bilirkişi raporuna göre taşınmazın muhammen bedelinin ihaleye esas muhammen bedel ile aynı olduğu, ihale bedelinin muhammen bedelin üzerinde olması nedeniyle zarar unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle şikayetin reddi ile şikayetçinin ihale bedelinin % 10’u oranında para cezasına mahkumiyetine karar verildiği, kararın şikayetçi tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre; satış bedelinin, muhammen bedelin üzerinde olması halinde zarar unsuru oluşmayacağından, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Bu durumda şikayetçinin ihalenin feshini istemekte hukuki yararı yoktur.
Somut olayda, muhammen bedeli 17.115 TL olarak takdir edilen taşınmazın 52.000 TL bedelle satıldığı ve dolayısıyla satış bedelinin taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak, İİK’nun 134. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde işin esasına girilmeden ihalenin feshi talebinin reddi halinde şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilemeyeceği öngörülmektedir.
O halde mahkemece, şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilmesi isabetsiz olup, kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Şikayetçi hissedarın temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Biga Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 07/11/2019 tarih ve 2019/210 E.- 2019/942 K. sayılı kararının hüküm bölümünün para cezası ile ilgili 2. bendinin tamamen silinerek karar metninden çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.