18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra Müdürlüğünce Haczedilen Kira Gelirinin Beyanı

T.C. 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 

gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesinde, gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmış olup gayrimenkul sermaye iradı sahipleri için bilgisi olmaları şartıyla, adlarına, kamu müessesine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması, gayrisafi hasılatın tespiti yönünden tahsil hükmündedir. 
Buna göre; 2019 takvim yılında haczedilerek adınıza icra müdürlüğüne yatırılan kira bedellerinin, tarafınızca tahsil edildiği kabul edilerek gayrimenkul sermaye iradı kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir.

GÜNLÜDÜR
 
Sayı : 11355271-120.05[72-2020/17]-E.39864
24.09.2020
Konu : İcra Müdürlüğünce Haczedilen Kira Gelirinin Beyanı
 
İlgi : 04/03/2020 tarihli özelge talep formu.
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; hakkınızda ……….. 4. İcra Müdürlüğünce kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı ve kira gelirlerinize haciz konulduğu, 2019 yılı Mayıs ayından bu yana kira alacaklarınızın icra dosyasına yatırıldığı, senedin sahte olduğu konusunda açmış olduğunuz davanın ise devam ettiği, dava süresince haczedilen kira gelirlerinizin icra dosyasına ödeneceği belirtilerek, icra müdürlüğünce haczedilen kira gelirlerinizden dolayı gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde; yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır.
 
Aynı Kanunun “Gayrisafi hasılat” başlıklı 72 nci maddesinde; “Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakten veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.
 

 
Gayrimenkul iradı sahipleri için,
 
1- Ittıla hasıl etmeleri kaydiyle, namlarına, kamu müessesesine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması;
 
2- Kira olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki (Temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsil şartı aranmaz.) veya kiracısına olan borcu ile takası; tahsil hükmündedir.
 
…” hükümlerine yer verilmiştir.
 
Yukarıda yer alan hükümlere göre; gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesinde, gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmış olup gayrimenkul sermaye iradı sahipleri için bilgisi olmaları şartıyla, adlarına, kamu müessesine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması, gayrisafi hasılatın tespiti yönünden tahsil hükmündedir.
 
Buna göre; 2019 takvim yılında haczedilerek adınıza icra müdürlüğüne yatırılan kira bedellerinin, tarafınızca tahsil edildiği kabul edilerek gayrimenkul sermaye iradı kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir.

 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
İmza                           

 
 
(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.