20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra Takibinin açıldığı tarih

12. Hukuk Dairesi         2011/32108 E.  ,  2012/16786 K.

6.2.1984 tarih ve 7/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre de harca tabi davalarda dava, harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Yerköy İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05/10/2011
NUMARASI : 2010/55-2011/36

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından, borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Borçlunun mahkemeye başvurusu, alacaklının takip dayanağı  çekte yetkili hamil konumunda bulunmaması nedeniyle takibin iptali istemine yöneliktir. Borçlunun bu istemi, İİK.nun 170/a maddesi atfıyla aynı yasanın 168/3.maddesi açık hükmüne göre şikayet 5 günlük yasal süreye tabidir.
İİK.nun 19.maddesinde ise, müddetlerin başlaması ve bitmesi başlığı altında düzenleme yapılmış, anılan maddenin üçüncü fıkrasında “bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter” düzenlemesi yer almıştır.
6.2.1984 tarih ve 7/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre de harca tabi davalarda dava, harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır.
Somut olayda ödeme emri 12.11.2010 tarihinde tebliğ edilmiş, resmi bayram tatilini müteakip 22.11.2010 tarihinde harçlandırılan şikayet dilekçesi ile borçlu tarafından mahkemeye müracaat edilmiştir. Bu durumda başvurunun yasal süresinde olduğu gözetilerek şikayetin esası incelenip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken mahkemece eksik inceleme ile istemin süre aşımından reddi yönünde hüküm tesis edilmesi isabetsizdir. 
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.’nun 366. ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15/05/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.