13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Son Gün Bayram öncesi yarım gün resmi tatile rastlarsa bu tarihte icra müdürlüğüne itiraz edilmesi gerekir

12. Hukuk Dairesi         2016/29555 E.  ,  2018/2478 K.

“takip dosyasından gönderilen ödeme emrinin borçluya 16/09/2015 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarihten itibaren yedi günlük sürenin son günü 23/09/2015 olup bayram tatilinin bir gün öncesine denk geldiği görülmektedir. Buna göre bayram öncesi resmi tatil yarım gün olmakla bu tarihte icra müdürlüğüne itiraz edilmesi gerekirken süre geçtikten sonra 28/09/2015 tarihinde yapılan itiraz geçersizdir.”

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVALILAR : BORÇLULAR : …, …

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla icra takibi başlatıldığı, alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; borçlunun icra müdürlüğüne yaptığı itirazın süresinde olmamasına rağmen icra müdürlüğünce itirazın süresinde olduğu kabul edilerek takibin durdurulduğunu, bunun usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek işlemin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. İİK’nun 62/1. maddesi gereğince genel haciz yolu ile takipte tüm itirazların, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi günlük süre içerisinde icra müdürlüğüne yapılması zorunludur.Öte yandan, İİK’nun 19. maddesi; “Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz …. Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takip eden günde biter. Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır” hükmünü içermektedir.
Somut olayda, takip dosyasından gönderilen ödeme emrinin borçluya 16/09/2015 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarihten itibaren yedi günlük sürenin son günü 23/09/2015 olup bayram tatilinin bir gün öncesine denk geldiği görülmektedir. Buna göre bayram öncesi resmi tatil yarım gün olmakla bu tarihte icra müdürlüğüne itiraz edilmesi gerekirken süre geçtikten sonra 28/09/2015 tarihinde yapılan itiraz geçersizdir. O halde mahkemece, alacaklının şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ali TAT-icraguncesi.com