20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra takibinin esasını takip talebi ve buna uygun düzenlenerek borçluya tebliğ edilen ödeme emri oluşturur


12. Hukuk Dairesi         2018/13198 E.  ,  2018/9330 K.

2004 sayılı İcrave İflas Kanunu’nun “Takiptalebive muhtevası” başlıklı 58. maddesinin 5. bendi uyarınca takip talebinde takip yollarından hangisinin seçildiğinin açıkça belirtilmesi gerekir.
Aynı Kanunun 60.maddesi uyarınca icra müdürü takip talebine uygun olarak bir ödeme emri düzenler ve yine aynı kanunun 61.maddesine göre borçluya tebliğe gönderir.
İcra takibinin esasınıtakip talebi ve buna uygun düzenlenerek borçluya tebliğ edilen ödeme emri oluşturur.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
2004 sayılı İcrave İflas Kanunu’nun “Takiptalebive muhtevası” başlıklı 58. maddesinin 5. bendi uyarınca takip talebinde takip yollarından hangisinin seçildiğinin açıkça belirtilmesi gerekir.
Aynı Kanunun 60.maddesi uyarınca icra müdürü takip talebine uygun olarak bir ödeme emri düzenler ve yine aynı kanunun 61.maddesine göre borçluya tebliğe gönderir.
İcra takibinin esasınıtakip talebi ve buna uygun düzenlenerek borçluya tebliğ edilen ödeme emri oluşturur.

Bununla birlikte, alacaklı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiptalebinde bulunduğu halde, icra dairesi; borçluya (10 … nolu ödeme emri yerine) yanlışlıkla genel haciz yolu ile takibe ilişkin 7 … nolu ödeme emri göndermiş ve alacaklı buna karşı şikayet yoluna başvurup 7 … nolu ödeme emrini iptal ettirmemiş ise, icratakibine (artık) genel haciz yolu ile takip olarak devam edilir (Prof.Dr. …, İcrave İflas Hukuku El Kitabı ikinci baskı, 815. sayfa).
Somut olayda; … 1. İcra Müdürlüğü’nce borçluya 10 … nolu ödeme emrinin tebliğe gönderildiği, borçlu vekilinin yetki itirazında bulunduğu, mahkemece yetki itirazının kabul edilmesi üzerine takip dosyasının … … İcra Müdürlüğüne gönderildiği,takip dosyası kendisine gönderilen (yetkili) … … 7. İcra Müdürlüğü’nce 2014/36748 Esas sayılı dosya üzerinden, borçluya bu defa Genel Haciz yolu ile takiplere ilişkin 7 … nolu ödeme emrinin gönderildiği,bu hususa ilişkin olarak alacaklı tarafından şikayet yoluna başvurulmadığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer verilen ilke ve açıklamalar ışığında, takibin artık genel haciz yolu ile takip olarak devam ettiği gözetildiğinde, İİK’nun 62. maddesi hükmüne göre; her türlü itirazın, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yapılması zorunludur.
Ne var ki, mahkemece, alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı genel haciz yolu ile ilamsız takip yapıldığı halde takibin kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icratakibi olduğu kabul edilmesi suretiyle borçlunun imzaya itirazının İİK’nun 170. maddesine dayalı inceleme ve değerlendirme yapılarak sonuca gidildiği (itirazın kabul edildiği) görülmektedir.
Ancak, takibin şekline göre borçlunun itirazlarını, icra dairesi yerine icra mahkemesine bildirmesi yasal olmadığı gibi, yanlış merciye başvurusunun da hukuki sonuç doğurmayacağı açıktır.
O halde, mahkemece, takip biçimi bakımından icra mahkemesine yapılan itirazın geçersiz olduğu dikkate alınmaksızın, yanılgılı değerlendirmeyle, olayda uygulama yeri olmayan İİK’nun 170. maddesine dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.