20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA TAKİP DOSYASI İHYASI

12. Hukuk Dairesi         2013/34692 E.  ,  2014/1436 K.

MAHKEMESİ : Fethiye İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/02/2013
NUMARASI : 2011/167-2013/105

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu A.. T.. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi .. Erdoğan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklının Fethiye 1. İcra Müdürlüğünün 1999/940 E. sayılı icra dosyasının Fethiye adliyesinde 10.07.2002 tarihinde çıkan yangında yandığını belirterek ilgili dosyanın ihya edilmesi yönündeki talebinin mahkemece kabul edilerek dosyanın ihyasına karar verildiği anlaşılmıştır.
4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun’un 18.maddesinde; “İcra dosyalarının yenileme muamelesi, yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini gören icra hakimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii icabında zayi olan delilleri tesbit için şahit de dinleyebilir” düzenlemesi yer almaktadır. Yerleşik Yargıtay İçtihatları ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü genelgeleri uyarınca anılan yasa hükmü, başka nedenlerle kaybolan icra dosyalarının ihyası hakkında da kıyasen uygulanır.
Bu genelgeye göre öncelikle zayi olduğu ileri sürülen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairelerinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin Bakanlığa gönderilmesi, Bakanlıkça dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kararın bir an önce mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilan edilmesinin sağlanması, dosyanın yenilenmesine ilişkin kararın Bakanlıkça yaptırılacak resmi gazete ilanı ve kıyasen mahallinde yapılacak olan ilandan sonra Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409. maddesi hükmünün uygulanabileceği dava dosyaları ile icra dosyalarının zayi olması durumunda 4473 Sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen kişilerin dosyanın ihyası talebi üzerine; ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesi için gereken işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Bu durumda mahkemece yukarıda belirtildiği üzere söz konusu dosyanın icra dairesi kalem ve arşivinde bulunup bulunmadığı, başka nedenlerle kaybolup kaybolmadığı hususu araştırılıp dosyanın iddia edildiği şekilde zayi olduğunun anlaşılması halinde, yukarıda açıklanan yasal düzenlemede ve genelgede belirtildiği şekilde yapılacak uygulamalardan sonra şikayetin kabulü ile dosyanın ihyasına karar verilmesi gerekirken, sadece alacaklının sunduğu fotokopi belgelere ve 673.sırada Fethiye 2.İcra Müdürlüğü’nün 1999/940 E. sayılı dosyasının zayi olduğuna ilişkin 03.01.2003 tarihli yerel gazete ilanına göre eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca re’sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.