13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İDAREYE KARŞI TAKİP TALEBİ RED KARARI(2577 sayılı İYUK 28/2 madde)

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2019/6642 Esas 2020/4391 Karar Sayılı kararlarında “…Yukarıdaki yasal düzenleme uyarınca kuruma başvuru yapılması takip şartı olup, bu madde kapsamındaki şikayetler, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz olarak yapılabilir…

Alacaklı vekilinin takip talebi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin 2577 sayılı İYUK 28/2 maddesin” 2577 sayılı İYUK 28/2 maddesinde “Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.” şeklinde düzenlendiğinden,
Alacaklı tarafın 2577 sayılı İYUK 28/2 maddesinde prosedürü yerine getirdiğine ilişkin dosyamıza belge sunmadığından,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2019/6642 Esas 2020/4391 Karar Sayılı kararlarında “…Yukarıdaki yasal düzenleme uyarınca kuruma başvuru yapılması takip şartı olup, bu madde kapsamındaki şikayetler, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz olarak yapılabilir…”şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.