4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İDAREYE KARŞI İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Daires ESAS NO : 2019/6642 KARAR NO : 2020/4391

“…6352 sayılı Yasa’nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/2. maddesinin “…Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı İdareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur…” hükmünü içermektedir.
Yukarıdaki yasal düzenleme uyarınca kuruma başvuru yapılması takip şartı olup, bu madde kapsamındaki şikayetler, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz olarak yapılabilir…”

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 31/12/2018
NUMARASI : 2018/1129-2018/2795

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ….. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, takipten önce borcun ödenmesi için borçlu idareye başvuru yapılmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince, şikayetin yasal 7 günlük süreden sonra yapıldığı gerekçesiyle istemin süre aşımı nedeniyle usulden reddine karar verildiği, borçlunun istinaf başvurusu üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun esastan reddine hükmedildiği görülmektedir.
6352 sayılı Yasa’nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/2. maddesinin “…Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı İdareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur…” hükmünü içermektedir.
Yukarıdaki yasal düzenleme uyarınca kuruma başvuru yapılması takip şartı olup, bu madde kapsamındaki şikayetler, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz olarak yapılabilir.

O halde, mahkemece şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, istemin süreden reddi yönünde hüküm tesisi edilmesi ve istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 31.12.2018 tarih ve 2018/1129 E. – 2019/2795 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, KALDIRILMASINA, Şanlıurfa 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 19.02.2018 tarih ve 2017/1257 E – 2018/312 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 11/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.