13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanı hissedarlarına tebliğ edilmeli

12. Hukuk Dairesi         2012/11110 E.  ,  2012/25525 K.

İİK.nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği taşınmaz hissedarlarına tebliğ edilmelidir. Bu işlemin yapılmamış veya usulsüz yapılmış olması başlı başına ihalenin feshini gerektirir.

MAHKEMESİ : Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 26/05/2010
NUMARASI : 2008/1136-2010/463

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı M. D tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İhale konusu taşınmazın hissedarları M.T.ve M.A.Türedi, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne şikayet yoluyla başvurarak, tüm hissedarlara tebligat yapılmadığı, gazete ve belediye ilanlarının usulüne uygun olarak yapılmadığı, ihalenin uygun ortamda yapılmadığı ve yeterli katılım olmadığı gerekçeleri ile ihalenin feshini istediği anlaşılmaktadır.
İİK.nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği taşınmaz hissedarlarına tebliğ edilmelidir. Bu işlemin yapılmamış veya usulsüz yapılmış olması başlı başına ihalenin feshini gerektirir.
Somut olayda, ihalenin feshini isteyen şikayetçilere satış ilanının 16.10.2008 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. Şikayetçiler, taşınmazın hissedarlarına satış ilanının tebliğ edilmediğinden bahisle ihalenin feshini talep etmiştir. Oysa satış ilanı tebligatının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin feshini istemek hakkı sadece kendisine tebligat yapılmayan ilgilisine şikayet hakkı verir. ihalenin feshini isteyen şikayetçiler, kendileri dışındaki diğer hissedarlara satış ilanının tebliğ edilmediği hususunu ileri süremezler. Mahkemece, borçlunun diğer ihalenin fesih sebepleri yerinde görülmediğine göre, ihalenin feshi istemine dair şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, ihale konusu taşınmazın iştirak halinde hissedarlarından olan ve ihalenin feshi istemine dair şikayeti bulunmayan Sevgi Karaman’a satış ilanının tebliğ edilmediği gerekçesi ile şikayetin kabulüne ve ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir. SONUÇ  : İhale alıcısı M.D.’nun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/09/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.