26 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satıştan sonra haricen tahsil/vazgeçme harç oranı

12. Hukuk Dairesi         2005//8810 E.  ,  2005/13691 K.

……..icra dosyasında satılan vasıtanın satış bedeli alacağın tamamını karşılamadığından ve bu bedel üzerinden Harçlar Kanununun 23. md. c fıkrasına göre %9 tahsil harcı kesildiğine göre vazgeçilen bakiye dosya alacağına %3,6 oranı üzerinden tahsil harcı hesaplanması gerekir.…..

KARAR : Borçlular………………………. hakkında 41.710.480.000 TL. alacak için yapılan kambiyo senetlerine ilişkin icra takibinin kesinleşmesini müteakip, borçlulara ait ……. plakalı aracın haczedildiği 1.245.000.000 TL. bedelle satılıp dosyaya gönderilen 810.670.000 TL. satış bedeli üzerinden alacaklıya ödeme yapılırken 31.05.2001 tarihinde % 9 tahsil harcı kesildiği anlaşılmaktadır.

Bundan sonra borçlunun haczedilen gayrimenkullerinin ve menkullerin satış hazırlıkları aşamasında dosya alacağını temlik alan alacaklının, 23.12.2004 tarihinde icra dosyasına verdiği beyanda dosya alacağının tamamını haricen tahsil ettiğini bildirmesi üzerine icra müdürlüğünce dosya alacağı üzerinden önce % 3,6 harç alınmasına karar verildiği halde, aynı gün alınan yeni bir kararla dosyada …………………….. plakalı vasıtanın satılmış olması gerekçe gösterilerek, dosyaya giren satış bedeli düşüldükten sonra bakiye dosya alacağı üzerinden % 9 harç hesaplanmasına, bu miktar harç yatırıldığında hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir.

Hukuk Genel Kurulu’nun 9.6.2004 tarih 2004/12 – 336 E., 2004/338 K., sayılı kararında da belirtildiği üzere, icra harçları 492 sayılı yasaya bağlı 1 sayılı tarifenin yargı harçları kısmının B-1 bölümünde düzenlenmiştir. Harçlar Kanunun 28. maddesinin b bendinde düzenlenen icra tahsil harcı bu yasal düzenleme uyarınca alacağın ödenmesi sırasında tahsil olunur.

Borcun tamamı değil de, taksit taksit ödenmesi söz konusu ise, bu takdirde yapılan borç tahsilatlarının alacaklıya ödendiği miktara göre harç tahakkuku ve tahsilatı yapılacaktır.

Harçlar Kanununun genel tebliğ 1 sayılı tarife 3. maddesinde, konusu para ve para olarak değerlendirilmesi mümkün olan takiplerin harcı, değer üzerinden, b fıkrasında hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralarda % 7,2 olacağı belirtilmiş olup, 492 sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesine göre ise, “her ne sebeple olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiği zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu durumda, icra dosyasında satılan vasıtanın satış bedeli alacağın tamamını karşılamadığından ve bu bedel üzerinden Harçlar Kanununun 23. md. c fıkrasına göre %9 tahsil harcı kesildiğine göre vazgeçilen bakiye dosya alacağına %3,6 oranı üzerinden tahsil harcı hesaplanması gerekir. İcra Müdürlüğünce aksine düşünce ile dosyaya giren paralar düşüldükten sonra bakiye alacak üzerinden %9 tahsil harcı hesaplanmasına ilişkin işlem doğru olmayıp, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine dair karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 24.6.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.