20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN HARÇ VE VERGİDEN İSTİSNA MI ?

kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince

Madde 143/2 Bu Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri ile 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre ödenecek damga vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan, her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden, kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu Maddesi hükmünden istisnadır.

Kanun Numarası : 5411
Kabul Tarihi : 19/10/2005
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.)
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5  Cilt : 45