28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’nun 133. madde gereği yapılan satışta bedelin ödenmemesi

  1. Hukuk Dairesi 2021/2502 E. , 2021/3648 K.

MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda; İİK’nun 133. maddesi uyarınca yapılan ihalede, ihale alıcısının süresinde bedeli yatırmadığından en çok pey süren ikinci alıcıya taşınmazın ihale edilmesi usulünün yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek ihalenin feshi talebinde bulunduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, borçlunun istinaf talebinin bölge adliye mahkemesince esastan reddedildiği görülmüştür.
İcra müdürlüğünce daha önce İİK.’nun 129. maddesine göre işlem yapıldığı, ihale bedelinin yatırılmaması üzerine İİK.’nun 133. maddesi uyarınca 07/01/2019 tarihli satışın yapıldığı, bu arttırmada en çok pey süren …’ın ihale bedelini süresinde yatırmaması üzerine icra müdürlüğünce ikinci en çok pey sürene teklifte bulunularak satışın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
İİK.’nun 133. maddesi, aynı Kanunun 129. maddesine göre yapılan satışın devamında uygulanması gerekip, 133. madde uyarınca yapılan satışta aynı maddenin yeniden uygulanması mümkün değildir. Bir diğer ifadeyle İİK.’nun 133. maddesi uyarınca yapılan satıştan sonra aynı madde uyarınca işlem yapılamaz.
Bu durumda icra müdürlüğünce taşınmazın İİK.’nun 133. maddesine dayalı olarak 07/01/2019 tarihli artırmada ikinci sırada teklifte bulunan alacaklıya ihale edilmesi usulsüz olup, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi ve istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddedilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması, İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, istinaf talebinin esastan reddine ilişkin Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 16/12/2020 tarih 2020/1882 E.-2020/2360 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, Ayvalık İcra Hukuk Mahkemesi’nin 05/03/2020 tarih 2019/22 E. – 2020/55 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 29/03/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.