28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KARAYOLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARÇ

   İzmir  Bölge Adliye Mahkemesi  8 . Hukuk Dairesi Dosya No: 2018/2584          Karar No: 2019/1912

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/11405 E. ,  2020/6537 K. (Onama)

Bergama İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/46 Esas, 2018/148 Karar sayılı dosyasında verilen asıl ve birleşen davanın kabulü kararına karşı, davalılar vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmakla, Dairemize gönderilen ve heyetçe incelenen dosyada;
İSTEM : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, Bergama İcra Müdürlüğünün 2018/880 E. Sayılı icra dosyasında icra emrinin tebliğ edildiğini, icra emrinin sol kısmında hemen ödendiği takdirde ödenmesi gereken borcun hesaplandığı tabloda icra vekalet ücretinin nispi hesaplandığının görüldüğünü, davaya konu icra emrinde asıl alacağın kamulaştırma bedel tespit ve tescil davasında kanunen öngörülen yasal faiz talebine ilişkin bir alacak olmakla birlikte kamulaştırma bedel tespit ve tescil davalarında gerek ilam gerekse vekalet ücretlerinin maktu olduğunu, bu hususun Yargıtay içtihatlarıyla da kabul edildiğini, söz konusu icra emrinin sol kısmındaki tabloda vekalet ücretinin nispi olarak hesaplandığını, bu hususun kamu aleyhine mevzuata aykırı bir alacak talebi olduğunu, ayrıca yine icra emrinin sol kısmında müvekkili idare aleyhine tahsil harcına hükmedildiğini, müvekkili idarenin 6001 sayılı kuruluş kanununun 12. maddesi gereğince her türlü harçtan muaf olduğunu, bu hususun kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz şikayete tabi olduğunu beyanla, davanın kabulü ile icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
YANIT : Davalı vekili duruşmadaki beyanında özetle, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI : İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, davacı vekilinin açtığı davanın asıl dava ve birleşen dava yönünden kabulü ile icra emrinin düzeltilmesine, asıl dava yönünden icra emrindeki 56.613,23 TL tahsil harcının iptaline, birleşen dava yönünden icra emrinde yer alan nispi vekalet ücretinin iptaline, vekalet ücretinin maktu hesaplanmasına karar verilmiştir.
İSTİNAF SEBEPLERİ : Asıl ve birleşen davada davalılar vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle, öncelikle süre yönünden davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, her ne kadar kamulaştırma davalarında maktu vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin yasada hüküm bulunmuş olsa da icra takipleri yönünden feri nitelik değerlendirilmesi yapılamayacağını, davacı vekilince sunulan Yargıtay kararının bağlayıcı olmadığını, vekalet ücretinin nispi olarak hesaplanması gerektiğini, kanun koyucu tarafından gecikme bedeli olarak değerlendirilmiş olan faiz alacağının faiz olarak değil tazminat olarak değerlendirilerek asıl alacak statüsünde düşünülmesi gerektiğini beyanla, istinaf taleplerinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE : Dava, icra emrinde “hemen öderseniz borcunuz” başlığı altında yer alan tahsil harcı ve nispi olarak hesaplanan icra vekalet ücreti alacaklarına itiraz ile icra emrinin iptali istemidir.
Bergama İcra Müdürlüğü’nün 2018/880 E. sayılı dosyası incelenmesinde, davalı alacaklılar Ahmet…………, Emine…………, Emel………… ve Mehmet Emin…………, tarafından davacı Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine toplam 1.244.246,76 TL alacağın tahsili amacıyla ilamlı icra takibine girişildiği, takibin dayanağının Aliağa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/02/2018 tarih 2017/128 E.-2018/67 K. Sayılı ilamı olduğu, icra emrinin davacı borçlu vekiline 16/03/2018 tarihinde tebliğ edildiği, icra emrinde “hemen öderseniz borcunuz ” başlığı altında takip çıkışı, ilk masraf, vekalet ücreti, tahsil harcı ve sonraki faiz alacak kalemlerine ilişkin hesap tablosuna yer verildiği, 22/03/2018 tarihinde davanın açıldığı ve icra emri tebliğinden itibaren yedi günlük yasal sürede olduğu anlaşılmıştır.
Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası İİK’ nın 32. maddesinde düzenlenmiştir.Anılan yasal düzenleme nazara alındığında icra emrinde İİK’ nın 24. maddesindeki yazılanlar dışında hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri burakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74’üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikate muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.
İİK 32. ve 24. madde düzenlemeleri nazara alındığında icra emrinde “hemen öderseniz borcunuz” başlığı altında yapılan hesaplamanın İcra İflas Kanunu’nda yeri yoktur. Ancak bu durum, icra emrinin ya da takip talebinin iptalini gerektirmez. Diğer taraftan takip talepnamesinde olmadığı halde icra emrinde şikayet konusu yapılan icra vekalet ücreti ve tahsil harcı hesaplaması yapılmıştır. İcra emrinin yasaya uygun olarak düzenlenmesi icra müdürlüğü’nün görevidir. O halde, icra emrinde yer almaması gereken “Hemen Öderseniz Borç Tutarı” başlıklı bölümün çıkarılarak icra emrinin bu şekilde düzeltilmesine karar verilmesi gerektiği açıktır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda asıl dava yönünden tahsil harcının iptaline, birleşen dava yönünden nispi vekalet ücretinin iptaline, vekalet ücretinin maktu hesaplanmasına karar verildiğinden istinafa gelen davalı yan olmakla bu husus kararın kaldırılması sebebi yapılmamıştır.
6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 12/2. maddesinde ” Genel Müdürlük; mevzuat kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaftır. Ancak, yargı harçlarının Genel Müdürlüğün haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Yasal düzenleme dikkate alındığında davacı yanın tahsil harcından muaf olduğu açıktır. Diğer taraftan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının niteliği gereği kendisini vekil ile temsil ettiren taraflar lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmekte olup 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine 6459 sayılı Yasa’nın 6. maddesi ile eklenen hüküm uyarınca “Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması hâlinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren kanuni faiz” işletilmesi gerekmektedir. Belirtilen bu faiz alacağı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının fer’i niteliğindedir. Asıl alacağa bağlı bu kalemin takibe konu edilmesi halinde icra vekalet ücreti hesaplamasının AAÜT uyarınca maktu olarak tayini gerektiği açıktır. Mahkemece aynı gerekçe ile şikayetin kabulüne ilişkin verilen karar da istinaf edenin sıfatı gözetildiğinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davanın davalılarının istinaf başvuru nedenlerinin yerinde olmadığı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu, kararda kamu düzenine aykırı bir yön de bulunmadığı anlaşıldığından, HMK’nın 353/1-b/1 maddesi uyarınca başvurunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Bergama İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/46 Esas, 2018/148 Karar sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan, asıl ve birleşen davada davalılar vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b/1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE,
2-Alınması gerekli 44,40 TL istinaf karar harcından peşin alınan 35,90 TL harç indirilerek, kalan 8,50 TL harcın davalılardan alınmasına,
-Birleşen dava yönünden alınması gereken 121,30 TL istinaf başvurma harcı ile 44,40 TL istinaf karar harcının davalılardan alınmasına,
3-Duruşma açılmadığından davacı lehine vekalet ücreti takdirine gerek bulunmadığına,
4-İstinaf kanun yoluna başvuran asıl ve birleşen davanın davalıları tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına,
5-HMK’nın 333. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde artan gider avansının yatıran tarafa geri verilmesine,
İlişkin, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 6100 Sayılı HMK’nın 361/1 maddesi ve İİK’nın 364/1 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 10/07/2019

  1. Hukuk Dairesi 2019/11405 E. , 2020/6537 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 54,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 07/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.