20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 150/C FIKRASI GEREĞİNCE İPOTEĞE KONU TAŞINMAZLARDAN BİRİNİN ÜZERİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI

12. Hukuk Dairesi         2015/6988 E.  ,  2015/18117 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı Maliye Hazinesi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı banka vekili tarafından borçlu aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte, alacaklı vekilinin icra müdürlüğüne müracaat ederek takibe konu taşınmazlardan birinin üzerindeki İİK’nun 150/c maddesine göre konan şerhin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak tahsil harcının ödenmesi halinde şerhin kaldırılabileceği belirtilerek istemin reddedildiği, alacaklının icra müdürlüğünün istemin reddi kararının iptali talebiyle icra mahkemesine şikayet yoluna başvurduğu, mahkemece bir icra dosyasından tahsilat yapılması muhtemel tüm haciz yahut rehinlerden vazgeçilmesinin haricen tahsile karine teşkil edeceği ve tahsil harcı alınması gerektiği, ancak somut olayda takip konusu taşınmazlardan birisi üzerine konan şerhin kaldırılmasının istenmesi durumunda haricen tahsilden bahsetme olanağının olmadığı ve şerhin kaldırılması istenen taşınmaz yönünden takipten de vazgeçilmemiş olduğu belirtilerek şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde ”Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır ” düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda; İİK.’nun 150/c fıkrası gereğince ipoteğe konu taşınmazlardan birinin üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, şerhin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunlu olup icra müdürlüğünce tahsil harcının alınmasına yönelik işlem yerindedir..
O halde icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Davalı Maliye Hazinesinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.