24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 150/C MADDESİ KALDIRMA HARÇ

 1. Hukuk Dairesi 2014/31941 E. , 2015/5986 K.
  İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
  TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI
  İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME
  TAHSİL HARCI
  ŞİKAYET
  İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 150/c
  HARÇLAR KANUNU (492) Madde 23
  İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 366
  HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) (1086) Madde 428

“İçtihat Metni”
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A.. B.. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı banka vekili tarafından borçlu aleyhine, başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte alacaklı vekili icra müdürlüğüne müracaat ederek takibe konu taşınmazlardan birinin üzerindeki İİK’nun 150/c maddesine göre konan şerhin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce ancak tahsil harcının ödenmesi halinde şerhin kaldırılabileceği belirtilerek istemin reddedildiği mahkemece bir icra dosyasından tahsilat yapılması muhtemel tüm haciz yahut rehinlerden vazgeçilmesinin haricen tahsile karine teşkil edeceği ve tahsil harcı alınması gerektiği, ancak somut olayda takip konusu 2 parça taşınmazdan birisi üzerine konan şerhin kaldırılmasının istenmesi durumunda haricen tahsilden bahsetme olanağının olmadığı ve şerhin kaldırılması istenen taşınmaz yönünden takipten de vazgeçilmemiş olduğu kanaati ile şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde ”Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır ” düzenlemesine yer verilmiştir.
Somut olayda; İİK.’nun 150/c fıkrası gereğince ipoteğe konu iki adet taşınmazdan birinin üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre, alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, şerhin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunlu olup icra müdürlüğünce tahsil harcının alınmasına yönelik işlem doğrudur.
O halde icra mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönündeki kararı isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.