24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İpotek Bedeli Altında Satışa Muvafakat Muhtırası 

  • İpotek Bedeli Altında Satışa Muvafakat Muhtırası 

T.C.

… İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ

MUHTIRADIR

DOSYA NO                                                 :

İPOTEK ALACAKLISI     :

İlgi : … tarihli … yevmiye sayılı rehniniz.

Yukarıda belirtilen dosyamızdan üzerinde ilgide kayıtlı rehininiz olan aracın satışı talep edilmiştir.

Söz konusu aracın muhammen bedeli …-TL dir. 1.Satışta ve 2. Şatışta muhammen bedelin altında açık arttırma sureti ile satışına muvafakat edip etmediğinizin sorulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince ivedilikle işlem yapılarak rehin bedeli altında satışa muvafakat edip etmediğiniz ve taşınmaz üzerindeki haklarınızı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarınızı evrakı müsbiteleri ile iş bu muhtıranın tebliğinden itibaren 15 gün içinde icra dairesine bildirmeniz ; aksi halde, haklarınız sicil ile sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacağınız ve sicil kaydındaki bilgiler doğrultusundan işlem yapılacağı, satışın yapılmasından sonra verilecek beyanlara itibar edilmeyeceği,

İş bu muhtıranın tebliğinden itibaren 7gün içinde icra hukuk mahkemesine şikayet edilebileceği hususu bilgilerinize rica olunur.

                                                                                                                                             İcra Müdürü