24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İTİRAZIN İPTALİ SONRASI İCRA TAKİBİ

12. Hukuk Dairesi         2016/16922 E.  ,  2017/9216 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlandığı, borçlunun yasal sürede itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının, itirazın iptali için … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtığı mahkemece itirazın iptaline karar verildiği, alacaklının bu karar ile icra müdürlüğüne başvurarak, kararda yer alan vekalet ücreti, yargılama gideri ile %20 inkar tazminatı da eklenerek borçluya güncel borç muhtırası çıkartılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünce 04/03/2016 tarihinde talebin kabul edilmesi ve 08/03/2016 tarihinde dosya kapak hesabının çıkarılması üzerine, borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak itirazın iptali davası sonucu verilen kararın temyiz edilmediği ve takibin devamına yönelik icra emri veya bir yazı tanzim edilmeden maaşı üzerine haczin konulmasının yasalara ve içtihatlara aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek, yapılan dosya kapak hesabının iptalini ve yeniden dosya kapak hesabının yapılmasını talep ettiği mahkemece, itirazın iptali kararı kesinleşmeden infaz edilebileceği ve bu aşamada dosya kapak hesabı yapılmasında borçlunun hukuki yararı olmadığı gerekçeleriyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İtirazın iptali davası sonucunda verilen karar uyarınca, ilamsız icra takibinin başlatıldığı dosya üzerinden, takipte istenip de mahkemece de takibin devamına karar verilen asıl alacak ve faizi hakkında takibe devam edilmesine engel yoktur. Bunun için icra emri gönderilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak, itirazın iptali kararının fer’isi niteliğinde olan tazminat, harç, vekalet ücreti ve yargılama gideri ilama dayandığından, borçluya aynı dosya üzerinden icra emri düzenlenerek tebliğ edilmesi gerekmekte olup, icra emri gönderilmeden alacaklının talebi ile bakiye borç hesabı yapılmak sureti ile itirazın iptali ilamının fer’isi niteliğindeki tazminat, harç, vekalet ücreti ve yargılama giderinin talep edilmesi mümkün değildir.
Bu durumda, somut olayda, itirazın iptali kararının ibrazı ile borçlu hakkında takibe devam edilmesinde alacağın tahsiline yönelik hesap, haciz ve takip işlemleri yapılmasında yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır. Ancak, itirazın iptali ilamında ilk defa hüküm altına alınan fer’i alacaklar (inkar tazminatı,yargılama gideri,harç ve vekalet ücreti) yönünden takibe devam edilebilmesi için borçluya icra emri gönderilmesi gerekir. Takip dosyasının incelenmesinden (şikayet tarihi itibariyle) borçluya icra emri gönderilmediği anlaşılmaktadır.
Ayrıca şikayete konu dosya kapak hesabının incelenmesinde; takipte kesinleşen miktar 18.150,90 USD iken bu miktarın TL. olarak dikkate alınması ve tüm hesaplama TL. üzerinden yapılmışken 30.134,39 USD toplam rakamının bulunması doğru görülmemiştir.
Yapılan hesaplama sonucu bulunan toplam borç miktarı dikkate alınarak haciz işlemleri gerçekleştirileceğinden dosya kapak hesabının yapılmasının istenilmesinde borçlunun hukuki yararının olduğunun kabulü gerekir.
O halde mahkemece, açıklanan bu ilke ve kurallar doğrultusunda, konusunda uzman bilirkişi marifeti ile inceleme yaptırılarak, itirazın iptali ilamının fer’isi olan alacaklar nazara alınmadan, 08/03/2016 hesap tarihi itibarı ile denetime ve hüküm kurmaya elverişli rapor tanzimi ile oluşacak sonuca göre karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan bu hususlar gözetilmeksizin eksik inceleme ve değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.