5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAKİBE SEHVEN KAYDEDİLDİĞİ BELİRTİLEN ŞAHSIN ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASINDA HARÇ

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Dosya No:2019/1044 Karar No:2019/1282 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2020/1316 Karar No :2020/8796


DAVACI : HAYAT VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
VEKİLİ : ..
DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
İSTİNAF TARİHİ : 09/04/2019
İCRA DOSYA NO : …….. 4. İcra Müdürlüğü 2015/5613 Esas
KARAR TARİHİ : 18/12/2019
KARAR YAZIM TARİHİ : 30/12/2019
Yukarıdaki esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının incelenmesi için istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya içeriğindeki tüm bilgi ve belgeler okunup, tetkik edilip, heyetçe yapılan müzakerede, 6100  sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 355. maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık bulunup bulunmadığı incelenerek  aynı kanunun 353. maddesi gereğince  duruşma yapılmaksızın yapılan inceleme sonunda gereği görüşülüp düşünüldü:
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ :
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; …….. 4. İcra Müdürlüğünün 2015/5613 esas sayılı dosyasının alacağının Yapı Kredi Bankası A.Ş.’den müvekkili şirkete temlik edildiğini, şikayet konusu icra dosyasının kaynağı olan alacağın Yapı Kredi Bankası ile …….. ……. Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ortakları Murat ……., Kadir ……. arasında imzalanan kredi sözleşmesinden kaynaklandığını, aynı kredi için ….in gayrimenkulünü ipotek gösterdiğini, söz konusu kredi borcu ödenmeyince borçlu şirketin ve şirket ortaklarının aleyhine …….. 4. İcra Müdürlüğünün 2010/5216 esas sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, aynı anda ipotekli taşınmazın borcu karşılamama ihtimaline binaen …….. 4. İcra Müdürlüğünün 2015/5613 (eski esas 2010/5215 esas) esas sayılı dosyası ile ilamsız takibin de başlatıldığını, ancak ilamsız takipte kredi sözleşmesinde taraf olmamasına yani borçlu olmamasına rağmen sehven ipotek veren ….in de borçlu olarak yazıldığını, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takipte ….in taşınmazının satışa çıkarıldığını ve alacağa mahsuben Yapı ve Kredi Bankası tarafından alındığını, bu arada ipotekli taşınmazın satılmasıyla dosya borcunun kapanmadığını ve ilamsız takibin devam ettiğini, daha sonrada alacağın Yapı ve Kredi Bankası tarafından müvekkili Hayat Varlık Yönetim A.Ş.’ye temlik edildiğini, 28/01/2019 tarihinde ….in vekili aracılığı ile arabuluculuğa başvurarak ilamsız takip olan …….. 4. İcra Müdürlüğünün 2015/5613 (eski 2010/5215) esas sayılı dosyasında borçlu olmadığının tespitinin istendiğini, yapılan görüşmeler sonucunda Yapı ve Kredi Bankasından istenen kredi sözleşmesinde ….in imzasının olmadığının müvekkili şirketçe görüldüğünden 27/02/2019 tarihli 2. oturumda anlaşma sağlandığını, yapılan anlaşma üzerine …….. 4. İcra Müdürlüğünün 2015/5613 esas sayılı dosyasına taraflarınca talep açılarak ….in borçlu olmadığını, sehven borçlu yazıldığını, bu sebeple harçsız olarak borçlu sıfatının silinerek hacizlerin kaldırılmasınının talep edildiğini, …….. 4. İcra Müdürlüğünün 06/03/2019 tarihli kararı ile söz konusu işlemin harçsız olarak yapılamayacağına karar verdiğini, ancak taraflarınca yapılan talebin dosyanın kapatılması talebi olmadığını, dosya borcu baki kalmak kaydı ile sadece sehven borçlu olarak yazılan ….in borçlu sıfatı kaldırılmasının talep edildiğini, ….in borçlu sıfatı kaldırıldığında da dosya borcunun devam edeceğini, asıl borçlulardan tahsilat yapıldığında zaten Devlete ödenmesi gereken harç miktarının ödeneceğini, bu nedenlerden …….. 4. İcra Müdürlüğünün 2015/5613 esas sayılı dosyası üzerinden 06/03/2019 tarihinde verilen kararın kaldırılarak ….in borçlu sıfatının harçsız olarak kaldırılmasına ve Fatih Demir adına konulan hacizlerin fekkine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
DOSYADA TOPLANAN DELİLLER :
…….. 4. İcra Müdürlüğünün 2015/5613 esas sayılı dosyası.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARAR ÖZETİ;
İlk derece mahkemesince; ….in ilamsız takipte borçlu olarak gösterildiği, takibin kesinleştiği, borçlu hakkında hacizler uygulandığı, ayrıca ipotekli takip yürütüldüğü, ipotekli takibe ek olarak ipoteğin alacağı karşılamama ihtimaline binaen ilamsız takip yapılabileceği, ancak takipte ayrıca ipotekli takip yapıldığı ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ibaresinin eklenmesi gerektiği, somut takip dosyasının müstakil bir talep olarak değerlendirilerek tahsil harcı talep edilmesinde yasal engel bulunmadığından davacının davasının (şikayetinin) reddine karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davacı alacaklı vekili istinaf dilekçesinde özetle; sehven takipte borçlu olarak kaydı yapılan ….in borçlu kaydının silinmesi ve hacizlerin kaldırılması gerektiğini, takip dosyasında tahsilat yapılmadığını, asıl borçlulardan tahsilat yapıldığında harcın icra dosyasına ödeneceğini belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKİ SEBEPLER:
Dava, İİK’nın 16. maddesi uyarınca icra memur işlemini şikayete ilişkindir.
…….. 4. İcra Müdürlüğünün 2015/5613 esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde; alacaklı Yapı Kredi Bankası A.Ş. tarafından borçlular Fatih Demir ve diğerleri aleyhine ilamsız takip yapıldığı, borçlu ….e 7 örnek ödeme emrinin 26/10/2010 tarihinde tebliğ edildiği, sonrasında Hayat Varlık Yönetim A.Ş. tarafından takip dosyasındaki alacağın temlik alındığı, davacı temlik alan alacaklı Hayat Varlık Yönetim A.Ş. tarafından genel kredi sözleşmesinde borçlu olarak gözüken ….in sehven takip talebine kaydedildiği belirtilerek Fatih Demir açısından tüm hacizlerin kaldırılmasının ve borçlu kaydının silinmesinin talep edildiği, icra müdürlüğünce 06/03/2019 tarihli kararında, borçlu ….in şirket ortağı olduğu % 4.55 tahsil harcı alınması halinde hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği, alacaklı tarafça iş bu icra müdürlüğü işleminin şikayet edildiği anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde; ”her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır” düzenlemesine yer verilmiştir.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin yerleşik uygulamasına göre, takip kapsamında konulan hacizlerin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil eder.
Somut olayda, borçlu ….e ödeme emri 26/10/2010 tarihinde tebliğ edilmiş itirazsız kesinleşen takipte borçlu hakkında haciz işlemleri uygulanmış olup takip dosyasında gelinen aşama itibari ile davacı alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce verilen 06/03/2019 tarihli karar yukarıda açıklandığı üzere yerinde olduğundan ilk derece mahkemesince de şikayetin reddine dair karar da isabetlidir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvuru nedenlerinin yerinde olmadığı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda kamu düzenine aykırı bir yön de bulunmadığı anlaşılmakla, HMK’nın 353/(1)-b-1. maddesi uyarınca davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK.nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2- 44,40 TL karar ilam harcının talebi halinde istinaf eden yana iadesine,
3-Dosyanın İstinaf Mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan posta masrafı ve tebligat giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,
4-İnceleme duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
5-HMK 333. maddesi gereğince kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,
6-HMK’nın 27. maddesi gereğince tarafların hukuki dinlenilme hakkı nedeniyle ve 04/08/2017 tarihinde yürürlüğe giren 7035 sayılı yasanın 27. maddesi ile HMK’ nın 302. maddesine eklenen 5. fıkrası uyarınca hükmün taraflara tebliğ edilmesine,
Dair, HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, HMK’nın 361. maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğden itibaren iki hafta içinde Dairemize veya Dairemize gönderilmek üzere, başka yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Yargıtay’ın ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere TEMYİZ yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.18/12/2019